Nawigacja

➤ Otwarty dostęp

Otwarty dostęp dla pasażerskich krajowych przewozów kolejowych

Chcesz uruchomić krajowe pasażerskie pociągi komercyjne, wystąp do Prezesa UTK o wydanie decyzji w sprawie przyznania otwartego dostępu na danej trasie.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu?

 • aplikant, który zamierza uruchomić krajowe połączenia komercyjne na danej trasie

Kim jest aplikant?

 • aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego

Co należy zrobić żeby Prezes UTK wydał decyzję o przyznaniu otwartego dostępu?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki (w stosownych przypadkach).

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu

Co należy dołączyć do wniosku?

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o przyznanie otwartego dostępu na trasie krajowej?

 • nazwę podmiotu wnioskującego, adres, numer z rejestru przedsiębiorców aplikanta (w stosownych przypadkach),
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za obsługę wniosku,
 • dane dotyczące licencji i certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnika lub wskazanie informacji odnośnie do etapu postępowania w celu otrzymania tych zaświadczeń,
 • szczegółową trasę pociągu ze wskazaniem lokalizacji stacji początkowej i stacji końcowej oraz wszystkich stacji pośrednich (na obszarze wszystkich państw, przez które ma przebiegać trasa pociągu) i odległości między nimi,
 • planowaną datę rozpoczęcia wykonywania proponowanych nowych krajowych kolejowych przewozów pasażerskich,
 • harmonogram, częstotliwość i zdolność przepustową proponowanej nowej usługi, w tym proponowane godziny odjazdów, stacje pośrednie, godziny przyjazdów i połączenia oraz wszelkie odchylenia od standardowego rozkładu jazdy pod względem częstotliwości lub stacji dla każdego z kierunków,
 • informacje dotyczące planowanego prowadzenia proponowanych nowych krajowych kolejowych przewozów pasażerskich muszą obejmować co najmniej pierwsze trzy lata, a w miarę możliwości, pierwsze pięć lat działalności

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

 • zawiadamia aplikanta o wszczęciu na jego wniosek postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na danej krajowej linii kolejowej;
 • publikuje na swojej stronie internetowej informacje na temat otrzymanego wniosku oraz zawiadamia podmioty uprawnione do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej o złożonym wniosku. Ppodmioty uprawnione do wystąpienia do Prezesa UTK o badanie równowagi ekonomicznej mają 4 tygodnie od publikacji informacji na stronie internetowej Prezesa UTK. Wniosek o badanie równowagi ekonomicznej powinien zostać złożony elektronicznie. Wniosek może zostać złożony na formularzu UTK;
 • przeprowadza analizę wpływu działalności określonej we wniosku na warunki ekonomiczne usług świadczonych na tej samej linii na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych

Jakie podmioty uprawnione są do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej?

 • organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich, obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
 • inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej wnioskowanego nowego połączenia;
 • zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowanym nowym połączeniem;
 • operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, którzy realizują umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w punkcie pierwszym

Jakie informacje powinien przekazać podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej?

 • nazwę, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania; 
 • wyjaśnienie podmiotu wnioskującego dotyczące zainteresowania decyzją dotyczącą badania równowago ekonomicznej wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
 • dowody, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

Jakich dodatkowych informacji może żądać Prezes UTK badając równowagę ekonomiczną i od kogo?

 • od organizatora publicznego transportu zbiorowego: 
  • kopii umowy o świadczenie usług publicznych,
  • informacji o przepisach w zakresie udzielania i zmiany umów o świadczenie usług publicznych,
  • informacji o odpowiednich przejazdach i prognozach dochodów, w tym metodyce prognoz;
 • od przedsiębiorstwa kolejowego realizującego umowę o świadczenie usług publicznych:
  • kopii umowy o świadczenie usług publicznych,
  • biznesplanu przedsiębiorstwa,
  • informacji dotyczących przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo,
  • informacji dotyczących rozkładu jazdy w ramach przewozów, w tym godzin odjazdu, stacji pośrednich, godzin przyjazdu i połączeń,
  • informacji na temat szacowanej elastyczności przewozów (np. elastyczności cen, elastyczności w odniesieniu do charakterystycznych cech jakościowych usług) i planów dotyczących reakcji konkurencji na nową usługę oraz ewentualnych oszczędności spowodowanych nową usługą;
 • od wnioskodawcy: 
  • biznesplanu,
  • informacji na temat prognozy przychodów i przejazdów pasażerów krajowych, w tym metodyki prognoz,
  • informacji na temat strategii cenowych,
  • informacji na temat uzgodnień w zakresie wystawiania biletów,
  • (informacji na temat specyfikacji taboru kolejowego (np. współczynnika obciążenia, liczby miejsc siedzących, konfiguracji wagonów),
  • informacji na temat strategii marketingowej,
  • informacji na temat szacowanej elastyczności usług (np. elastyczności cen, elastyczności w odniesieniu do charakterystyk jakościowych usług);
 • od zarządcy infrastruktury:
  • informacji dotyczących odpowiednich linii lub odcinków w celu zapewnienia, aby usługi w zakresie nowych komercyjnych krajowych przewozów pasażerskich mogły być świadczone z wykorzystaniem tej infrastruktury.

Czy Prezes UTK może żądać informacji od innych podmiotów?

 • tak, Prezes UTK może żądać informacji także od przewoźników kolejowych dążących do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej w celu świadczenia nowych kolejowych przewozów pasażerskich

Czy wniosek podmiotu uprawnionego o badanie równowagi ekonomicznej może zostać odrzucony i w jakiej sytuacji?

 • jeżeli podmiot uprawniony nie przedstawi wszystkich wymaganych przepisami rozporządzenia w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich informacji na dwukrotne wezwanie Prezesa UTK w wyznaczonym terminie, lub
 • jeżeli podmiot uprawniony nie udowodni, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej;
 • odmawiającą przyznania otwartego dostępu na trasie krajowej

W jakiej sytuacji Prezes UTK może wydać decyzję o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie krajowej?

 • jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania Prezes UTK określi, że proponowane krajowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania

Czy aplikant może zapobiec wydaniu decyzji odmawiającej przyznania otwartego dostępu na danej trasie krajowej?

 • tak, Prezes UTK przed podjęciem takiej decyzji, umożliwia wnioskodawcy dostosowanie planu w taki sposób, aby nie zagrażał równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych

Czy wydanie przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej jest równoznaczne z przydzieleniem trasy pociągu na sieci zarządcy?

Wydana przez Prezesa UTK decyzja o przyznaniu otwartego dostępu uprawnia do wykonywania krajowych kolejowych przewozów pasażerskich. Niemniej jednak w celu skorzystania z tego uprawnienia konieczne jest złożenie do zarządcy wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej na trasie objętej decyzją Prezesa UTK oraz podpisanie umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

Na jaki maksymalny okres może być wydana decyzja o przyznaniu otwartego dostępu

 • na okres nieprzekraczający 5 lat.

Co zawiera decyzja o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej?

 • aplikanta, jego siedzibę i adres;
 • trasy, na których mają być realizowane przewozy w ramach otwartego dostępu;
 • okres, na jaki decyzja zostaje wydana;
 • warunki oraz zakres wykorzystywania dostępu do infrastruktury kolejowej.

Czy Prezes UTK może skontrolować działalność przewoźników kolejowych wykonującego usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie wypełniania warunków, określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu?

 • tak, Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Kiedy decyzja o przyznaniu otwartego dostępu wygasa?

 • decyzja wygasa w przypadku likwidacji albo ogłoszenia upadłości aplikanta, któremu decyzja została wydana

Kiedy Prezes UTK może uchylić decyzję o przyznaniu otwartego dostępu?

Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu w przypadku:

 • wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w decyzji o przyznaniu otwartego dostępu;
 • zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie aplikanta

Gdzie złożyć wniosek o wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu?

 • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu na trasie krajowej). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do 6 tygodni od dostarczenia kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz.  L z 2014 r. Nr 239 str. 1),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).

 

do góry