Nawigacja

➤ Otwarty dostęp

Otwarty dostęp dla pasażerskich międzynarodowych przewozów kolejowych

Chcesz uruchomić międzynarodowe przewozy pasażerskie, powiadom Prezesa UTK o zamiarze prowadzenia nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich

Kto może złożyć powiadomienie o zamiarze prowadzenia nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich?

 • aplikant, który zamierza uruchomić międzynarodowe połączenia komercyjne na danej trasie

Kim jest aplikant?

 • aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego

W jaki sposób powiadomić Prezesa UTK?

Należy złożyć do Prezesa UTK powiadomienie o zamiarze prowadzenia nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich. Powiadomienie musi być podpisane przez osoby upoważnione, we właściwym dla danego kraju rejestrze przedsiębiorców, do reprezentowania aplikanta i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Powiadomienie może być także podpisane przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

Wszystkie dokumenty musza być złożone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Co należy dołączyć do powiadomienia?

 • aktualny odpis z właściwego dla danego kraju rejestru przedsiębiorców aplikanta (w stosownych przypadkach);
 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania aplikanta zgodnie z wpisem do właściwego dla danego kraju rejestru przedsiębiorców (w stosownych przypadkach);
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury;
 • jeżeli powiadomienie, odpis z rejestru, pełnomocnictwo oraz inne złożone dokumenty zostały złożone w języku obcym, tłumaczenie przysięgłe tych dokumentów na język polski

Jakie informacje powinny zostać zawarte w powiadomieniu?

 • nazwę podmiotu wnioskującego, adres, numer z rejestru przedsiębiorców aplikanta (w stosownych przypadkach);
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytanie;
 • dane dotyczące licencji i certyfikatu bezpieczeństwa przewoźnika lub wskazanie informacji odnośnie do etapu postępowania w celu otrzymania tych zaświadczeń;
 • szczegółową trasę pociągu ze wskazaniem lokalizacji stacji początkowej i stacji końcowej oraz wszystkich stacji pośrednich (na obszarze wszystkich państw, przez które ma przebiegać trasa pociągu) i odległości między nimi;
 • planowaną datę rozpoczęcia wykonywania proponowanych nowych międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich;
 • harmonogram, częstotliwość i zdolność przepustową proponowanej nowej usługi, w tym proponowane godziny odjazdów, stacje pośrednie, godziny przyjazdów i połączenia oraz wszelkie odchylenia od standardowego rozkładu jazdy pod względem częstotliwości lub stacji dla każdego z kierunków;
 • uzasadnienie, że głównym celem proponowanych przewozów pasażerskich jest przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich. Z uzasadnienia powinien wynikać stosunek szacowanej liczby pasażerów przekraczających granicę do szacowanej liczby pasażerów podróżujących tylko na terenie państwa członkowskiego w którym siedzibę ma organ regulacyjny,
 • informacje dotyczące planowanego prowadzenia proponowanych nowych międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich muszą obejmować co najmniej pierwsze trzy lata, a w miarę możliwości, pierwsze pięć lat działalności.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu powiadomienia?

 • sprawdza, czy powiadomienie zostało prawidłowo wypełnione i czy nie zawiera braków. Jeżeli w powiadomieniu wystąpią braki formalne Prezes UTK wzywa przewoźnika (wnioskodawcę) do ich uzupełnienia po rygorem pozostawienia powiadomienia bez rozpoznania;
 • wszczyna na wniosek aplikanta postępowanie administracyjne w sprawie przyznania dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby nowych międzynarodwych przewozów pasażerskich;
 • publikuje na swojej stronie internetowej otrzymane powiadomienie i przekazuje informacje podmiotom uprawnionym do wystąpienia o badanie celu głównego i równowagi ekonomicznej;
 • podmioty uprawnione do wystąpienia do Prezesa UTK o badanie celu głównego i badanie równowagi ekonomicznej mają 4 tygodnie od publikacji powiadomienia na stronie internetowej do wystąpienia o przeprowadzenie badania. Oba wystąpienia mogą być dokonane jednocześnie. Wnioski o badanie celu głównego (obowiązkowe złożenie na formularzu) i badanie równowagi ekonomicznej (opcjonalne złożenie na formularzu) powinny zostać złożone elektronicznie.

Czy podmiot uprawiony może wystąpić do Prezesa UTK równocześnie z wnioskiem o badanie głównego celu, jak i równowagi ekonomicznej?

Tak, jeżeli wystąpiono z wnioskiem zarówno o badanie głównego celu, jak i o badanie równowagi ekonomicznej, badania te można przeprowadzić w tym samym czasie

Jakie podmioty uprawnione są do wystąpienia o badanie celu głównego?

 • organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym na obszarze województwa, na który ma wpływ proponowane nowe połączenie pasażerskie;
 • każde przedsiębiorstwo kolejowe prowadzące międzynarodowe lub krajowe pasażerskie przewozy kolejowe na trasach, na których będzie wykonywana nowa usługa, na zasadach komercyjnych lub na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych

Jakie informacje powinien przekazać podmiot uprawniony we wniosku o badanie celu głównego?

 • nazwę, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytanie;
 • wyjaśnienie podmiotu wnioskującego dotyczące zainteresowania decyzją w sprawie głównego celu proponowanej nowej usługi wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
 • wyjaśnienie, dlaczego zdaniem podmiotu wnioskującego główny cel proponowanej nowej usługi jest inny niż przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia

Czy wniosek podmiotu uprawnionego o badanie celu głównego może zostać odrzucony i w jakiej sytuacji?

 • jeżeli podmiot uprawniony nie przedstawi, na dwukrotne wezwanie Prezesa UTK, wszystkich wymaganych przepisami rozporządzenia w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich informacji w wyznaczonym terminie; lub
 • jeżeli podmiot uprawniony nie uzasadni, dlaczego jego zdaniem główny cel proponowanej nowej usługi jest inny niż przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich

Jakie decyzje podejmuje Prezes UTK po przeprowadzeniu badania głównego celu?

 • jeżeli badanie wykaże, że celem proponowanej nowej usługi jest przewóz pasażerów pomiędzy stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich, Prezes UTK wydaje decyzję, w której przyznaje dostęp do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;
 • jeżeli badanie wykaże, że celem proponowanej nowej usługi jest przewóz pasażerów pomiędzy stacjami znajdującymi się na terenie RP, Prezes UTK przekwalifikowuje powiadomienie na wniosek o przyznanie krajowego otwartego dostępu i informuje o tym przewoźnika. Przewoźnik postępuje wówczas zgodnie z przepisami dotyczącymi otwartego dostępu

Jakie podmioty uprawnione są do wystąpienia o badanie równowagi ekonomicznej?

 • organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy zawarli co najmniej jedną umowę o świadczenie usług publicznych na realizację połączeń pasażerskich, obejmującą stację początkową i stację końcową na trasie wnioskowanego nowego połączenia;
 • inni organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, którzy wykażą swój interes w badaniu równowagi ekonomicznej proponowanego nowego połączenia;
 • zarządca infrastruktury na obszarze geograficznym objętym proponowanym nowym połączeniem;
 • operatorzy umów o świadczenie usług publicznych, którzy realizują umowę o świadczenie usług publicznych na rzecz organizatorów publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w punkcie pierwszym

Jakie informacje powinien przekazać podmiot uprawniony we wniosku o badanie równowagi ekonomicznej?

 • nazwę, adres, podmiot prawny, numer w rejestrze przedsiębiorców (w odpowiednich przypadkach);
 • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zapytania; 
 • wyjaśnienie podmiotu wnioskującego dotyczące zainteresowania decyzją dotyczącą badania równowago ekonomicznej wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia;
 • dowody, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej wraz z informacjami i dokumentami je potwierdzającymi oraz zaznaczeniem i uzasadnieniem danych wrażliwych z handlowego punktu widzenia (stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa)

Jakich dodatkowych informacji może żądać Prezes UTK badając równowagę ekonomiczną i od kogo?

 • od organizatora publicznego transportu zbiorowego:
  • kopii umowy o świadczenie usług publicznych;
  • informacji o przepisach krajowych w zakresie udzielania i zmiany umów o świadczenie usług publicznych;
  • informacji o odpowiednich przejazdach i prognozach dochodów, w tym metodyce prognoz;
 • od przedsiębiorstwa kolejowego realizującego umowę o świadczenie usług publicznych: 
  •  kopii umowy o świadczenie usług publicznych;
  • biznesplanu przedsiębiorstwa;
  • informacji dotyczących przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo;
  • informacji dotyczących rozkładu jazdy w ramach przewozów, w tym godzin odjazdu, stacji pośrednich, godzin przyjazdu i połączeń;
  • informacji na temat szacowanej elastyczności przewozów (np. elastyczności cen, elastyczności w odniesieniu do charakterystycznych cech jakościowych usług) i planów dotyczących reakcji konkurencji na nową usługę oraz ewentualnych oszczędności spowodowanych nową usługą;
 • od aplikanta: 
  • biznesplanu;
  • informacji na temat prognozy przychodów i przejazdów pasażerów krajowych, w tym metodyki prognoz;
  • informacji na temat strategii cenowych;
  • informacji na temat uzgodnień w zakresie wystawiania biletów;
  • (informacji na temat specyfikacji taboru kolejowego (np. współczynnika obciążenia, liczby miejsc siedzących, konfiguracji wagonów);
  • informacji na temat strategii marketingowej;
  • informacji na temat szacowanej elastyczności usług (np. elastyczności cen, elastyczności w odniesieniu do charakterystyk jakościowych usług);
 • od zarządcy infrastruktury: 
  • informacji dotyczących odpowiednich linii lub odcinków w celu zapewnienia, aby nowe usługi w zakresie nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich mogły być świadczone z wykorzystaniem tej infrastruktury

Czy Prezes UTK może żądać informacji od innych podmiotów?

 • tak, Prezes UTK może żądać informacji także od przewoźników kolejowych dążących do uzyskania dostępu do infrastruktury kolejowej w celu świadczenia nowych międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich

Czy wniosek podmiotu uprawnionego o badanie równowagi ekonomicznej może zostać odrzucony i w jakiej sytuacji?

 • jeżeli podmiot uprawniony nie przedstawi wszystkich wymaganych przepisami rozporządzenia w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich informacji na dwukrotne wezwanie Prezesa UTK w wyznaczonym terminie; lub
 • jeżeli podmiot uprawniony nie udowodni, że nowe przewozy zagrażają równowadze ekonomicznej

Kiedy równowagę ekonomiczną umowy o świadczenie usług publicznych uważa się za zagrożoną?

Gdy proponowana nowa usługa ma znaczący negatywny wpływ na:

 • rentowność usług świadczonych w ramach umowy o świadczenie usług publicznych; lub
 • koszty netto przyznania umowy o świadczenie usług publicznych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK po przeprowadzeniu badania równowagi ekonomicznej?

 • decyzję o przyznaniu dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;
 • decyzję o zmianie decyzji o przyznaniu dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;
 • decyzję o przyznaniu warunkowym dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;
 • decyzję odmawiającą przyznania dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich;

Czy aplikant może zapobiec wydaniu decyzji odmawiającej przyznania dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich?

 • Tak, Prezes UTK przed podjęciem takiej decyzji, umożliwia wnioskodawcy dostosowanie planu w taki sposób, aby nie zagrażał równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych

Jakie przesłanki muszą wystąpić żeby aplikant mógł wystąpić do Prezes UTK o ponowne rozpatrzenie decyzji wynikającej z badania równowagi ekonomicznej?

 • występowanie znaczącej zmiany w nowych międzynarodowych przewozach pasażerskich w porównaniu z danymi analizowanymi przez Prezesa UTK; lub
 • występowanie zasadniczej różnicy pomiędzy rzeczywistym i szacowanym wpływem na usługi w ramach umowy o świadczenie usług publicznych; lub
 • wygaśnięcie umowy o świadczenie usług publicznych przed początkowo wyznaczonym terminem.

W jakiej sytuacji Prezes UTK może wydać decyzję o przyznaniu dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich?

Prezes UTK może wydać decyzję o przyznaniu dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich w przypadku gdy:

 • wyniku przeprowadzonego badania głównego celu Prezes UTK określi, że głównym celem proponowanych nowych usług kolejowych jest przewóz pasażerów między stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania;
 • w wyniku przeprowadzonego badania równowagi ekonomicznej, Prezes UTK określi, że proponowane nowe międzynarodowe połączenie pasażerskie nie zagraża równowadze ekonomicznej umowy o świadczenie usług publicznych, albo żaden podmiot nie wystąpi o przeprowadzenie takiego badania.

Czy wydanie przez Prezesa UTK decyzji o przyznaniu dostępu do infrastruktury kolejowej na potrzeby proponowanych nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich jest równoznaczne z przydzieleniem trasy pociągu na sieci zarządcy?

 • wydana przez Prezesa UTK decyzja uprawnia do wykonywania międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Nie stanowi jednak gwarancji przydzielenia trasy pociągu. W celu skorzystania z tego uprawnienia konieczne jest złożenie do zarządcy wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej na trasie objętej decyzją Prezesa UTK oraz podpisanie umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

Na jaki maksymalny okres może być wydana decyzja o przyznaniu otwartego dostępu na danej trasie międzynarodowej?

 • na okres nieprzekraczający 5 lat.

Gdzie złożyć powiadomienie?

Wysłać elektronicznie, opatrując powiadomienie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do 6 tygodni od dostarczenia kompletnych dokumentów

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) Nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz.  L z 2014 r. Nr 239 str. 1),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).
do góry