Nawigacja

➤ Licencja przewoźnika

Zmiana zakresu licencjonowanej działalności

 

Posiadasz już licencję przewoźnika kolejowego, ale chcesz zmienić zakres licencjonowanej działalności? Złóż wniosek o zmianę licencji na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym.

Kto może zmienić zakres licencjonowanej działalności?

Licencjonowany przewoźnik kolejowy, posiadający licencję na wykonywanie przewozu osób lub wykonywanie przewozu rzeczy, który chce:

 • rozszerzyć zakres posiadanej licencji o świadczenie usług trakcyjnych, lub
 • ograniczyć zakres posiadanej licencji odpowiednio o przewóz osób, rzeczy lub świadczenie usług trakcyjnych.

Co należy zrobić żeby zmienić zakres licencjonowanej działalności?

Złóż do Prezesa UTK wniosek o zmianę licencji na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy o transporcie kolejowym, który będzie szczegółowo określał przedmiot zmiany.

Wniosek musi być podpisany:

 • w przypadku spółki – przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – przez osobę figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być również podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz załączone
do wniosku. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością (polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności w razie wypadków wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia);
 • jeśli działasz przez pełnomocnika:
  • oryginał lub odpis w formie wskazanej w art. 33 k.p.a. pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność
   z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą,
 • zanieść osobiście,
 • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile zapłacisz?

Za wydanie decyzji o zmianie licencji  zapłacisz 10 zł opłaty skarbowej. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, jeśli działasz przez pełnomocnika lub podpis na dokumentach składa prokurent. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał?

 • miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może zmienić licencję lub odmówić zmiany licencji.

Kiedy Prezes UTK może odmówić zmiany zakresu licencji?

 • jeśli nie spełnisz ustawowych wymagań dotyczących zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej, Prezes UTK wyda decyzję odmowną.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3–10),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego (wersja przekształcona, Dz. Urz. UE L 343/32),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE L 352/1),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.).

 

do góry