Nawigacja

➤ Licencja przewoźnika

Zmiana danych w licencji przewoźnika kolejowego

Zmieniłeś adres, nazwę lub inne dane, które znajdują się w licencji przewoźnika kolejowego? Zgłoś to do Urzędu.

Kto powinien poinformować Urząd o zmianie danych w licencji?

 • Każdy przewoźnik kolejowy, który posiada licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczenie usług trakcyjnych, który zmienił dane znajdujące się na dokumencie licencji:
 • nazwę,
 • adres,
 • formę prawną.
 • Każdy podmiot, który dokonał połączenia lub przejęcia innej spółki, która posiadała już licencję przewoźnika kolejowego.

Co należy zrobić żeby zmienić dane w licencji przewoźnika kolejowego?

 1. Zgłoś zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Złóż do Prezesa UTK wniosek o zmianę danych w licencji przewoźnika kolejowego (wzór wniosku).

Co należy dołączyć do wniosku?

 • aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia roszczeń majątkowych związanych z prowadzoną działalnością (polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności w razie wypadków wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia);
 • jeśli działasz przez pełnomocnika:
  • oryginał lub odpis w formie wskazanej w art. 33 k.p.a. pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą,
 • zanieść osobiście,
 • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile zapłacisz

Sama zmiana danych (zmiana nazwy, adresu) jest bezpłatna tylko w przypadku gdy podmiot posiada jednolity formularz licencji L/nr/rok w formacie określonym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, a aktualizacja licencji nie niesie za sobą konieczności aktualizacji załącznika do licencji związanego z ubezpieczeniem OC.

W przypadku zmiany danych wymagającej wydania formularza licencji w formacie określonym rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym lub zmiany załącznika OC (co się wiąże z dodatkowymi czynnościami weryfikacyjnymi Prezesa UTK) za wydanie decyzji o zmianie licencji zapłacisz 10 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy.

W przypadku zmiany wynikającej z przekształcenia, połączenia, przejęcia, wydzielenia lub podziału spółki za wydanie decyzji o zmianie licencji zapłacisz 10 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, jeśli działasz przez pełnomocnika lub podpis na dokumentach składa prokurent. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał

 • miesiąc od dnia złożenia kompletnego wniosku,
 • do 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3–10),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego (wersja przekształcona, Dz. Urz. UE L 343/32),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE L 352/1),
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.).

 

 

do góry