Nawigacja

➤ Licencja przewoźnika

Udzielenie licencji przewoźnika kolejowego

Jak uzyskać licencję przewoźnika kolejowego?

Chcesz wykonywać przewozy kolejowe osób, rzeczy albo świadczyć usługi trakcyjne? Potrzebujesz licencji przewoźnika kolejowego.

Kto może uzyskać licencję?

 • przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada zdolność prawną wykonująca działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Kto nie ma obowiązku uzyskania licencji?

 • przedsiębiorcy wykonujący przewozy koleją wąskotorową, na lokalnych i regionalnych sieciach kolejowych,
 • przedsiębiorcy wykonujący przewozy na infrastrukturze prywatnej, w tym na bocznicy kolejowej.

Co należy zrobić żeby Prezes UTK udzielił licencji przewoźnika kolejowego?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego.

Wniosek musi być podpisany:

 • w przypadku spółki – przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – przez osobę figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być również podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz załączone do wniosku. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – wniosek może być złożony również w formie dokumentu elektronicznego i wówczas powinien:

 1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 

Co należy dołączyć do wniosku?

 • informację o dotychczasowej działalności przedsiębiorcy,
 • dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących dobrej reputacji,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wiarygodności finansowej,
 • dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych,
 • dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej.

Jakie wymagania musisz spełnić żeby uzyskać licencje?

 • dobrej reputacji,
 • wiarygodności finansowej,
 • kwalifikacji  zawodowych,
 • zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą,
 • zanieść osobiście,
 • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • za licencję zapłacisz w złotówkach równowartość 1 750 euro, przeliczonych po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia licencji. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu licencji zrób przelew na rachunek bankowy.
 • jeśli chcesz zapłacić w ratach, poinformuj o tym w składanym wniosku o udzielenie licencji. Kwotę 1750 euro możesz rozłożyć na dwie raty:
  • 50% opłaty zapłacisz po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu licencji i wysokości opłaty,
  • 50% opłaty zapłacisz w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji. 
 • dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, jeśli działasz przez pełnomocnika lub podpis na dokumentach składa prokurent. Zrób przelew na rachunek bankowy.
 • jeżeli dostaniesz decyzję odmawiającą udzielenia licencji, zapłacisz 10 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał?

 • w ciągu miesiąca dostaniesz informację czy Twój wniosek jest kompletny lub należy go uzupełnić. W wyjątkowej sytuacji powiadomimy Cię o innym terminie (nie dłuższym niż dodatkowe 2 tygodnie) w jakim dostaniesz informację czy Twój wniosek jest kompletny lub należy go uzupełnić,
 • otrzymasz decyzję w ciągu 3 miesięcy po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji.

W jakich sytuacjach termin może się wydłużyć?

 • jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało jakichś informacji lub dokumentów (wniosek będzie niekompletny), Prezes UTK poinformuje Cię o tym i wskaże Ci termin 7 dni, do którego musisz uzupełnić wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w tym terminie, Prezes UTK pozostawi go bez rozpatrzenia. W takiej sytuacji jeśli chcesz uzyskać licencję, złóż nowy kompletny wniosek, 
 • jeśli Twój wniosek będzie zawierał błędnie sporządzone dokumenty lub dokumenty te będą wymagać złożenia wyjaśnień, niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy, Prezes UTK wezwie Cię do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może udzielić licencji lub odmówić udzielenia licencji.

Kiedy Prezes UTK może odmówić udzielenia licencji?

 • jeśli nie spełnisz ustawowych wymagań dotyczących dobrej reputacji, wiarygodności finansowej, kwalifikacji  zawodowych i zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej, Prezes UTK wyda decyzję odmowną.

Jak długo ważna jest licencja?

Licencja przewoźnika kolejowego wydawana jest na czas nieokreślony, co oznacza że jest ważna bezterminowo.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3–10),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego (wersja przekształcona, Dz. Urz. UE L 343/32),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE L 352/1),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1033),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 196, poz. 1515),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
do góry