Nawigacja

➤ Licencja przewoźnika

Wygaśnięcie licencji przewoźnika kolejowego

Jeśli:

  • posiadasz licencję przewoźnika kolejowego, ale ze względu na zmianę zakresu prowadzonej działalności gospodarczej doszedłeś do przekonania że nie będzie Ci ona już potrzebna,
  • posiadasz licencję przewoźnika kolejowego, ale ze względu na zmianę przepisów ustawy o transporcie kolejowym nie potrzebujesz licencji aby być przewoźnikiem kolejowym,
  • posiadasz licencję przewoźnika kolejowego, ale w związku z przejęciem innego przedsiębiorstwa lub jego części, obejmującej prawo do licencji przewoźnika kolejowego tego przedsiębiorstwa, stałeś się posiadaczem dwóch licencji przewoźnika kolejowego,

złóż wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji przewoźnika kolejowego.

Kto może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia licencji?

Jedynie przedsiębiorca posiadacz licencji przewoźnika kolejowego.

Co należy zrobić żeby uzyskać stwierdzenie wygaśnięcia licencji?

Złóż do Prezesa UTK wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia licencji, wskazując jej dokładny numer. Ponadto wniosek powinien zawierać informacje z których wynika dlaczego zwracasz się o stwierdzenie wygaśnięcia licencji np. zaprzestanie świadczenia usług kolejowych objętych zakresem danej licencji, likwidacja przedsiębiorstwa, połączenie dwóch przedsiębiorstw posiadających licencje tego samego rodzaju.

Wniosek musi być podpisany:

  • w przypadku spółki – przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki
  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – przez osobę figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być również podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Co należy dołączyć do wniosku?

jeśli działasz przez pełnomocnika:

  • oryginał lub odpis w formie wskazanej w art. 33 k.p.a. pełnomocnictwa,
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo.

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście:

zdalnie:

  • wysłać wniosek pocztą na adres Urzędu Transportu Kolejowego,
  • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP na skrzynkę Urzędu Transportu Kolejowego.

Ile zapłacisz?

Za czynności administracyjnoprawne związane z wygaszeniem licencji  zapłacisz 10 zł opłaty skarbowej. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, w przypadku jeśli działasz przez pełnomocnika lub podpis na dokumentach składa prokurent. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał?

Do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania, po uprzednim dostarczeniu kompletu dokumentów.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może stwierdzić wygaśnięcie licencji lub odmówić stwierdzenia wygaśnięcia licencji. Drugi ze wskazanych powyżej przypadków będzie miał miejsce, gdy stwierdzenie wygaśnięcia licencji nie będzie leżało w interesie społecznym.

Jakie są konsekwencje stwierdzenia wygaśnięcia licencji?

Stwierdzenie wygaśnięcia licencji powoduje utratę przez danego przedsiębiorcę kolejowego możliwości świadczenia usług objętych zakresem licencji.

Podstawa prawna:

 

do góry