Nawigacja

➤ Licencja przewoźnika

Udzielenie licencji tymczasowej przewoźnika kolejowego

 

Masz zawieszoną lub cofniętą licencję w związku z niespełnianiem wymagania dotyczącego wiarygodności finansowej, a chcesz dalej prowadzić działalność przewoźnika kolejowego? Potrzebujesz licencji tymczasowej przewoźnika kolejowego.

Kto może uzyskać licencję tymczasową?

 • Przewoźnik kolejowy, któremu Prezes UTK zawiesił licencję przewoźnika kolejowego w związku z niespełnianiem wymagania dotyczącego wiarygodności finansowej,
 • Przewoźnik kolejowy, któremu Prezes UTK cofnął licencję przewoźnika kolejowego w związku z niespełnianiem wymagania dotyczącego wiarygodności finansowej,

Co należy zrobić żeby Prezes UTK udzielił licencji tymczasowej przewoźnika kolejowego?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek o udzielenie licencji tymczasowej przewoźnika kolejowego.

Wniosek musi być podpisany:

 • w przypadku spółki – przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – przez osobę figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być również podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz załączone do wniosku. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – wniosek może być złożony również w formie dokumentu elektronicznego i wówczas powinien:

 1. być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniony w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Gdzie złożyć wniosek?

 

Wniosek możesz:

 • wysłać pocztą,
 • zanieść osobiście,
 • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • za licencję tymczasową zapłacisz w złotówkach równowartość 175 euro, przeliczonych po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia licencji. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu licencji zrób przelew na rachunek bankowy.
 • jeśli chcesz zapłacić w ratach, poinformuj o tym w składanym wniosku o udzielenie licencji tymczasowej. Kwotę 175 euro możesz rozłożyć na dwie raty:
  • 50% opłaty zapłacisz po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu licencji tymczasowej i wysokości opłaty,
  • 50% opłaty zapłacisz nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności licencji tymczasowej. 
 • dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, jeśli działasz przez pełnomocnika  lub podpis na dokumentach składa prokurent. Zrób przelew na rachunek bankowy
 • jeżeli dostaniesz decyzję odmawiającą udzielenia licencji tymczasowej, zapłacisz 10 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy

Ile będziesz czekał?

 • do 30 dni od złożenia wniosku,
 • do 2 miesięcy od złożenia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może udzielić licencji tymczasowej lub odmówić udzielenia licencji tymczasowej.

Jak długo ważna jest licencja?

Licencja tymczasowa przewoźnika kolejowego ważna jest nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. UE L 29 z 5 lutego 2015 r., s. 3–10),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego (wersja przekształcona, Dz. Urz. UE L 343/32),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniająca dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarzadzania infrastrukturą kolejową (Dz. Urz. UE L 352/1),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 196, poz. 1515),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 162 z późn. zm.).

 

do góry