Nawigacja

➤ Dostęp do obiektów

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Nadzór nad niedyskryminującym i równym traktowaniem przez operatora obiektu

CZY PREZES UTK SPRAWUJE NADZÓR NAD SPORZĄDZONYM PRZEZ OPERATORA REGULAMINEM OBIEKTU INFRASTRUKTURY USŁUGOWEJ??

Tak. Prezes UTK czuwa nad zapewnieniem niedyskryminującego i równego traktowania przewoźników kolejowych ubiegających się o dostęp do obiektu, w szczególności w zakresie:

 • wysokości opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu;
 • terminów składania wniosków o dostęp do obiektu.

Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej mają obowiązek sporządzić statut obiektu oraz regulamin dostępu do obiektu, nie później niż do 9 grudnia 2017 r. W terminie tym operatorzy zobowiązani są przedłożyć Prezesowi UTK dane rejestrowe określone w rejestrze obiektów infrastruktury usługowej.

CO MOŻESZ ZROBIĆ JEŻELI REGULAMIN OBIEKTU NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ROZDZIALE 6A USTAWY O TRANSPORCIE KOLEJOWYM?

 • można złożyć skargę do Prezesa UTK

KTO MOŻE ZŁOŻYĆDO PREZESA UTK SKARGĘ?

Skargę może złożyć przewoźnik kolejowy.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO SKARGI?

 • skarga powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego na zewnątrz (upoważnienie do reprezentowania musi wynikać z Krajowego Rejestru Sądowego). Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu;
 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania przewoźnika kolejowego zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeśli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury;
 • dowody (np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE PREZES UTK PO OTRZYMANIU SKARGI?

 • analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • zawiadamia o wszczęciu z urzędu (operatora obiektu) lub na wniosek (operatora obiektu i przewoźnika kolejowego) postępowania administracyjnego;
 • złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się jak materiał dowodowy w sprawie i dołącza się do akt postępowania administracyjnego

GDZIE ZŁOŻYĆ SKARGĘ?

ILE BĘDZIESZ CZEKAŁ?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

KIEDY TERMIN NA ROZPATRZENIE SPRAWY MOŻE ULEC WYDŁUZENIU?

 • jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynie wniosek strony o przesłuchanie świadka lub dopuszczenie dowodu)

JAKĄ DECYZJĘ MOŻE WYDAĆ PREZES UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której nałoży na operatora obiektu infrastruktury kolejowej obowiązek wprowadzenia zmian w opublikowanym regulaminie obiektu, w szczególności w zakresie:

 • wysokości opłat, które operator pobiera od przewoźników kolejowych za dostęp do obiektu, uwzględniając zasady kalkulacji opłaty, o których mowa w art. 36e ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, oraz wysokość opłat pobieranych przez innych operatorów za udostępnianie i świadczenie usług w takich samych obiektach;
 • terminów składania wniosków o dostęp do obiektu, uwzględniając zdolność przepustową drogi kolejowej wchodzącej w skład obiektu, rodzaj usług w nim świadczonych oraz uzasadnione potrzeby przewoźników kolejowych

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 1923).

 

 

do góry