Nawigacja

➤ Dostęp do infrastruktury kolejowej

Nadzór nad niedyskryminującym traktowaniem aplikantów

Zostałeś niesprawiedliwie lub dyskryminująco potraktowany przez zarządcę w dostępie do infrastruktury kolejowej, postanowienia regulaminu sieci są dyskryminujące? Twierdzisz, że zarządca dopuszcza się dyskryminacji podczas prowadzenia ruchu kolejowego lub organizacji planowanych i nieplanowanych prac odnowieniowych i utrzymaniowych? Twierdzisz, że naruszone zostały regulacje dotyczące niezależności i bezstronności zarządcy? Złóż skargę na niesprawiedliwe i dyskryminujące traktowanie przez zarządcę w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej do Prezesa UTK.

Kto może złożyć skargę do Prezesa UTK?

Aplikanci, którzy korzystają z infrastruktury kolejowej

Kim jest aplikant?

Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Czego mogą dotyczyć skargi aplikantów?

Zgodnie z art. 13 ust.3c pkt.1 Prezes UTK rozpatruje skargi aplikantów dotyczące:

 • regulaminu sieci,
 • dostępu do infrastruktury kolejowej, w tym przydzielania zdolności przepustowej,
 • systemu pobierania opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej,
 • prowadzenia ruchu kolejowego,
 • planowanych i nieplanowanych prac w zakresie odnowienia lub utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • naruszenia przepisów dotyczących niezależności i bezstronności zarządcy.

Co należy dołączyć do skargi?

Do skargi należy dołączyć wszelkie dowody (np. pisma, zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

 •  dokumentu pełnomocnictwa;
 •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu skargi?

 • analizuje złożoną skargę pod kątem zasadności wszczęcia postępowania administracyjnego;
 • w uzasadnionych przypadkach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego;
 • złożoną przez przewoźnika skargę traktuje się jako materiał dowodowy w sprawie i dołącza się go do akt postępowania administracyjnego.
 • udziela pisemnej odpowiedzi na skargę

 Gdzie złożyć skargę?

Ile będziesz czekał?

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może wydać decyzję, w której wskaże naruszenie przepisów z zakresu kolejnictwa oraz określi termin usunięcia naruszenia.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

Jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji.

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta;
 • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej.

Przelewy zrób na rachunek bankowy, a potwierdzenie przelewów dołącz do wniosku.

Podstawa prawna

do góry