Nawigacja

➤ Dostęp do infrastruktury kolejowej

Decyzja w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej (zastępująca umowę)

Nie możesz osiągnąć porozumienia z zarządcą infrastruktury/przewoźnikiem kolejowym co do kwestii spornych umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej, wystąp do Prezesa UTK o wydanie decyzji w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej na podstawie art. 30d ustawy o transporcie kolejowym.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie decyzji?

Zarządca lub przewoźnik kolejowy, który ma być jej stroną.

Co należy zrobić żeby Prezes UTK wydał decyzję?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o wydanie decyzji w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej z uwagi na nieosiągnięcie przez strony (zarządcę infrastruktury i przewoźnika) porozumienia co do kwestii spornych umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki. Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Co należy dołączyć do wniosku?

  • projekt umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej;
  • aktualne stanowiska stron umowy z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

Zawiadamia przewoźnika kolejowego i zarządcę infrastruktury o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie zawarcia umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Decyzję, w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastąpi umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej. W decyzji tej Prezes UTK określa warunki umowy ustalone przez strony oraz rozstrzyga kwestie sporne, co do których strony nie doszły do porozumienia.

Czy decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności?

Tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.

Kiedy decyzja wygasa?

Decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

  • 10 zł opłaty skarbowej (od wnioskodawcy) od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji w sprawie wykorzystania zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
  • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku

Ile będziesz czekał

  • do 30 dni od wniesienia wniosku,
  • do 2 miesięcy od wniesienia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

Jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji.

Podstawa prawna

 

do góry