Nawigacja

➤ Dostęp do infrastruktury kolejowej

Decyzja w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej (zastępująca umowę)

Nie możesz osiągnąć porozumienia z zarządcą infrastruktury co do kwestii spornych umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, wystąp do Prezesa UTK o wydanie decyzji w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o przydzielenie zdolności przepustowej na podstawie art. 29e ustawy o transporcie kolejowym.

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie decyzji?

Aplikant, który ma być jej stroną.

Kim jest aplikant?

Aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego.

Co należy zrobić żeby Prezes UTK wydał decyzję?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o wydanie decyzji w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o przydzielenie zdolności przepustowej z uwagi na nieosiągnięcie przez strony (zarządcę infrastruktury i aplikanta) porozumienia co do kwestii spornych umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki. Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Co należy dołączyć do wniosku?

  • projekt umowy o przydzielenie zdolności przepustowej;
  • aktualne stanowiska stron umowy z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia.

A co, jeśli ustanowiłeś pełnomocnika?

Powinieneś pamiętać o złożeniu:

  •  dokumentu pełnomocnictwa;
  •  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku?

Zawiadamia aplikanta i zarządcę infrastruktury o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie zawarcia umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Decyzję w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej, która zastąpi umowę o przydzielenie zdolności przepustowej. W decyzji tej Prezes UTK określa warunki umowy ustalone przez strony oraz rozstrzyga kwestie sporne co do których strony nie doszły do porozumienia.

Czy decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności?

Tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności.

Kiedy decyzja wygasa?

Decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy o przydzielenie zdolności przepustowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

  • 10 zł opłaty skarbowej od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
  • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

  • do 30 dni od wniesienia wniosku;
  • do 2 miesięcy od wniesienia wniosku – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

Jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji.

Podstawa prawna

do góry