Nawigacja

➤ Dostęp do infrastruktury kolejowej

Decyzja w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej (zastępująca umowę)

Decyzja jest wydawana na podstawie art. 29e ustawy o transporcie kolejowym.

Nie możesz osiągnąć porozumienia z zarządcą infrastruktury co do kwestii spornych umowy o przydzielenie zdolności przepustowej, wystąp do Prezesa UTK o wydanie decyzji w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o przydzielenie zdolności przepustowej na podstawie art. 29e ustawy

Kto może wystąpić do Prezesa UTK o wydanie decyzji?

 • aplikant, który ma być jej stroną

Kim jest aplikant?

 • aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego

Co należy zrobić żeby Prezes UTK wydał decyzję?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek (pismo) o wydanie decyzji w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o przydzielenie zdolności przepustowej z uwagi na nieosiągnięcie przez strony (zarządcę infrastruktury i aplikanta) porozumienia co do kwestii spornych umowy. 

Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy na zewnątrz (w stosownych przypadkach upoważnienie do reprezentowania musi wynikać z Krajowego Rejestru Sądowego).

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu

Co należy dołączyć do wniosku?

 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli wniosek został podpisany przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł;
 • projekt umowy o przydzielenie zdolności przepustowej;
 • aktualne stanowiska stron umowy z zaznaczeniem tych części umowy, co do których strony nie doszły do porozumienia

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu wniosku:

 • zawiadamia aplikanta i zarządcę infrastruktury o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie zawarcia umowy o przydzielenie zdolności przepustowej

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej która zastąpi umowę o przydzielenie zdolności przepustowej. W decyzji tej Prezes UTK określa warunki umowy ustalone przez strony oraz rozstrzyga kwestie sporne co do których strony nie doszły do porozumienia

Czy decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności?

 • tak, decyzja otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności

Kiedy decyzja wygasa?

 • decyzja wygasa w przypadku zawarcia umowy o przydzielenie zdolności przepustowej

Gdzie złożyć wniosek?

 • Wniosek możesz złożyć osobiście w Centrali UTK lub jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu.
 • Możesz również wysłać wniosek pocztą lub przez ePUAP.

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 10 zł opłaty skarbowej (uiszczanej przez wnioskodawcę) od dokonania przez Prezesa UTK czynności urzędowej na podstawie wniosku (wydanie decyzji w sprawie przydzielenia zdolności przepustowej, która zastępuje umowę o przydzielenie zdolności przepustowej). Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku;
 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku.

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dostarczenia kompletnych dokumentów;
 • do 2 miesięcy od dostarczenia kompletnych dokumentów – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

 • jeżeli zajdzie konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów lub informacji

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 162 z późn. zm.)

 

do góry