Nawigacja

➤ Dostęp do infrastruktury kolejowej

Nadzór nad niedyskryminującym dostępem do infrastruktury

Uważasz, że zostałeś niesprawiedliwie lub dyskryminująco potraktowany przez zarządcę w dostępie do infrastruktury kolejowej lub postanowienia regulaminu sieci są dyskryminujące, złóż skargę na niesprawiedliwe i dyskryminujące traktowanie przez zarządcę w zakresie dostępu do infrastruktury kolejowej do Prezesa UTK.

Kto może złożyć skargę do Prezesa UTK?

 • aplikanci, którzy korzystają z infrastruktury kolejowej

Kim jest aplikant?

 • aplikantem jest przewoźnik kolejowy, międzynarodowe ugrupowanie interesów gospodarczych obejmujące przewoźników kolejowych lub inny podmiot zainteresowany uzyskaniem zdolności przepustowej, w szczególności organizator publicznego transportu kolejowego, spedytor, nadawca ładunku lub operator transportu kombinowanego

Co należy dołączyć do skargi?

 • skarga powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania (w stosownych przypadkach upoważnienie do reprezentowania musi wynikać z Krajowego Rejestru Sądowego). Skarga może być także podpisana przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu;
 • oryginał pełnomocnictwa jeżeli w sprawie został ustanowiony pełnomocnik lub jego urzędowo poświadczony (za zgodność z oryginałem) odpis. Odpis pełnomocnictwa może także zostać poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego bądź doradcę podatkowego, któremu udzielono w sprawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania skarżącego zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • jeżeli skarga została podpisana przez prokurenta - dokument stwierdzający udzielenie prokury (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź uchwała zarządu o udzieleniu prokury), odpowiednio w oryginale lub urzędowo poświadczonym (za zgodność z oryginałem) odpisie;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa lub prokury w wysokości 17 zł;
 • dowody (pisma, zestawienia, wyciągi i inne materiały) na potwierdzenie podniesionych w skardze zarzutów

Jakie działania podejmuje Prezes UTK po otrzymaniu skargi?

 • Prezes UTK bada, czy jest właściwy do rozpatrzenia skargi, w szczególności poprzez: 
 • analizę posiadanych materiałów (pism, skarg) w sprawie,
 • wymianę korespondencji z podmiotami, których dotyczy informacja, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w tym wymianę korespondencji z aplikantem, który złożył skargę w celu sprecyzowania przez niego żądania zawartego w złożonej skardze;
 • po wyjaśnieniu podniesionego w skardze stanu faktycznego, Prezes UTK może zawiadomić zarządcę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjne w danej sprawie;
 • złożoną przez aplikanta skargę traktuje się jak materiał dowodowy w sprawie i dołącza się do akt postępowania prowadzonego z urzędu, o czym informuje się stronę postępowania, tj. zarządcę infrastruktury

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

 • decyzję określającą zakres naruszenia oraz termin na usuniecie nieprawidłowości;
 • decyzję, nakładającą na zarządcę karę pieniężną, jeśli stwierdzone w postępowaniu naruszenia przepisów decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa podlegają nałożeniu kary pieniężnej zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o transporcie kolejowym;
 • decyzję umarzającą postępowanie w całości lub w części, w sytuacji gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykaże, że zarządca infrastruktury kolejowej nie naruszył przepisów, decyzji lub postanowień z zakresu kolejnictwa lub usunął stwierdzone nieprawidłowości.

Gdzie złożyć skargę?

Ile będziesz czekał

 • do 30 dni od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego – jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana

Kiedy termin na rozpatrzenie sprawy może ulec wydłużeniu?

 • jeżeli zajdzie konieczność zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego lub wykonania dodatkowych czynności w sprawie (np. wpłynie wniosek strony o przesłuchanie świadka lub dopuszczenie dowodu)

Ile i w jakim momencie zapłacisz?

 • 17 zł, jeśli działasz przez pełnomocnika lub prokurenta. Zrób przelew na rachunek bankowy. Potwierdzenie przelewu dołącz do wniosku

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

 

do góry