Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Stwierdzenie obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji/lub jego braku, dla podsystemu strukturalnego po modernizacji

W przypadkach modernizacji podsystemu strukturalnego zarządca infrastruktury albo przewoźnik kolejowy, przekazuje Prezesowi UTK dokumentację opisującą projekt wraz z oceną znaczenia wprowadzanej zmiany (przeprowadzoną zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka). Prezes UTK wszczyna wówczas postępowanie administracyjne. W sytuacji kiedy planowane prace stanowią odnowienie podsystemu strukturalnego zarządca albo przewoźnik kolejowy jedynie informuje Prezesa UTK
o zakresie planowanych prac.

W przypadku modernizacji podsystemu strukturalnego Prezes UTK, biorąc pod uwagę dokumentację opisującą projekt i ocenę znaczenia zmiany, uwarunkowania techniczne, kryteria bezpieczeństwa systemu kolei oraz strategię wdrożenia stosownej TSI, wydaje decyzję stwierdzającą, czy w związku z planowanym zakresem prac niezbędne jest uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego
po modernizacji.

Czym różni się modernizacja od odnowienia?

odnowienie - większe prace wymienne w podsystemie lub w części podsystemu, które nie zmieniają całkowitych osiągów podsystemu;

modernizacja - większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego części, poprawiające całkowite osiągi podsystemu.

Kto ma obowiązek przekazać dokumentację opisującą projekt wraz z oceną znaczenia zmiany, w przypadku modernizacji podsystemu strukturalnego?

 • zarządca infrastruktury;
 • przewoźnik kolejowy.

Co należy przygotować?

 1. wniosek o stwierdzenie obowiązku uzyskania zezwolenia dla podsystemu strukturalnego po modernizacji;
 2. dokumentację opisująca projekt;
 3. ocenę znaczenia zmiany, przeprowadzoną zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka;
 4. dowód uiszczenia opłaty wstępnej od wniosku.

Przesłanki analizowane przez Prezesa UTK w ramach prowadzonego postępowania:

 • uwarunkowania techniczne;
 • kryteria bezpieczeństwa systemu kolei;
 • możliwy, negatywny wpływ przewidzianych prac na poziom bezpieczeństwa podsystemu;
 • strategia wdrażania stosownej TSI.

Jak możesz złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134,
  02-305 Warszawa;
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku;
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Opłata wstępna 3 000 zł dla jednego podsystemu strukturalnego
 • Opłata końcowa zależna od pracochłonności może wynieść maksymalnie równowartość 3 000 €.
 • Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego.

Jaki jest czas realizacji?

4 miesiące od wpływu wniosku do UTK

Jak otrzymasz informacje o decyzji Prezesa UTK?

Otrzymasz decyzję doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP

Podstawa prawna:

 • Ustawa o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. poz. 901)
do góry