Nawigacja

➤ Certyfikaty bezpieczeństwa

Wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Od 31 października 2020 r. aby rozpocząć prowadzenie działalności przewoźnika kolejowego konieczne jest uzyskanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat wydawany jest co do zasady na 5 lat, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może być krótszy.

O uzyskanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa powinien wystąpić również przewoźnik kolejowy:

 • którego dotychczasowy certyfikat bezpieczeństwa w części A lub B utracił ważność;
 • chcący dokonać wszelkich zmian w posiadanym certyfikacie bezpieczeństwa część A lub B np. w zakresie danych podmiotu (w tym również zmiany nazwy lub formy prawnej), infrastruktury kolejowej, po której może jeździć czy zakresu prowadzonej działalności.

Po 30 października 2020 r., wraz z wejściem w życie przepisów IV pakietu kolejowego, nie ma już możliwości wydawania lub dokonywania zmian w certyfikatach bezpieczeństwa część A i B. Podmioty chcące rozpocząć działalność przewoźnika oraz te posiadające już stosowne dokumenty, które chcą jednak je zmienić lub przedłużyć, muszą ubiegać się o wydanie nowego jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że w przypadku wskazania obszaru działalności w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, jednolity certyfikat bezpieczeństwa wydaje Agencja Kolejowa Unii Europejskiej. Jeżeli planowany obszar działalności przewoźnika obejmuje jedynie Polskę wnioskodawca ma możliwość wyboru: może złożyć wniosek do Agencji Kolejowej UE lub do Prezesa UTK.

Poniższy opis dotyczy jedynie wniosków kierowanych do Prezesa UTK. Informacje dotyczące zasad składania wniosku o jednolity certyfikat bezpieczeństwa do Agencji Kolejowej UE znajdują się na jej stronie internetowej.

Poniższy opis został przygotowany na podstawie obowiązującego obecnie stanu prawnego. W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad wdrożeniem IV pakietu kolejowego poniższe wymagania mogą ulec zmianie.

KTO?

Wniosek może złożyć dowolny przedsiębiorca, który chce wykonywać działalność z zakresu przewozów kolejowych lub prowadzący już obecnie taką działalność.

CO ZROBIĆ?

Należy złożyć wniosek o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć na co najmniej pięć miesięcy przed datą rozpoczęcia działalności lub wygaśnięcia dotychczasowego certyfikatu bezpieczeństwa w części A lub B. Zalecane jest złożenie wniosku z wyprzedzeniem wynoszącym sześć miesięcy.

CO PRZYGOTOWAĆ?

Wniosek o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa składa się za pośrednictem Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS, ang. One-Stop Shop) - dedykowanej aplikacji informatycznej. Informacje dotyczące OSS, w tym link, instrukcję użytkownika oraz prezentacje szkoleniowe, można znaleźć w dedykowanej zakładce na stronach Urzędu.

Przed złożeniem wniosku o jednolity certyfikat bezpieczeństwa należy przygotować poniższą dokumentację w wersji elektronicznej (pliki PDF):

 • aktualny system zarządzania bezpieczeństwem, spełniający wymagania określone w załączniku I do rozporządzenia 2018/762;
 • dowody dotyczące stosowania systemu (np. uzupełnione formularze, wdrożone strategie);
 • listę kontrolną przepisów krajowych do wniosku o jednolity certyfikat bezpieczeństwa - wzór dostępny jest na tej stronie;
 • pełnomocnictwo podpisane zgodnie z reprezentacją podmiotu dla osoby składającej wniosek w systemie OSS do reprezentowania przedsiębiorcy przed Prezesem UTK;
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na komunikację w formie elektronicznej - wzór dostępny jest na tej stronie.

Jeżeli wniosek składa działający obecnie przewoźnik kolejowy należy również złożyć:

 • wykaz zmian w SMS względem ostatniej oceny;
 • informację o obecnym stanie wdrożenia planów naprawczych ustanowionych przez przewoźnika w odniesieniu do stwierdzonych w trakcie nadzoru nieprawidłowości, które nie zostały dotychczas usunięte.

Powyższe dokumenty składa się w formie elektronicznej w OSS. Dokumenty o charakterze formalnym (pełnomocnictwo, dowody uiszczenia opłaty i oświadczenie) należy umieścić w sekcji "Inne dokumenty administracyjne" w bibliotece wniosku w OSS. Jednocześnie oryginał pełnomocnictwa należy przesłać pocztą na adres Urzędu.

Szczegóły dotyczące procesu uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa zostały opisane w "Poradniku dla wnioskujących o jednolity certyfikat bezpieczeństwa" dostępnym w dziale Opracowania Urzędu Transportu Kolejowego.

Pliki zawierające powyższe dokumenty powinny być jednoznacznie nazwane przed wgraniem do OSS, gdyż późniejsza zmiana ich nazw będzie pracochłonna. Należy unikać zamieszczania kilku dokumentów w jednym pliku z uwagi na późniejszą trudność w ewentualnych korektach lub zmianach pojedynczych dokumentów w obrębie takiej paczki.

Wniosek o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa ma postać formularza elektronicznego, składającego się z kilku części. Elementem wniosku jest lista kontrolna, wskazująca konkretne dokumenty, gdzie wykazane zostało spełnienie danego wymagania. Lista obejmuje wszystkie wymagania załącznika I do rozporządzenia 2018/762 oraz wybrane wymagania TSI Ruch kolejowy. Z tego względu proces wypełniania wniosku może trwać kilka godzin. W trakcie uzupełniania wniosku warto okresowo zapisywać swoją pracę, aby uniknąć ewentualnych problemów technicznych wynikających z wylogowania lub utraty połączenia z Internetem.

Przed ostatecznym złożeniem wniosku system wyświetla jego podsumowanie. Warto na tym etapie dokładnie sprawdzić wszystkie najważniejsze informacje (w szczególności nazwę spółki, numery KRS, NIP oraz szczegóły dotyczące zakresu i obszaru działalności). Po złożeniu wniosku jego modyfikacja będzie możliwa dopiero po otwarciu stosownej części wniosku do edycji przez oceniającego ze strony UTK.

ILE ZAPŁACISZ?

Obecnie wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa podlega opłacie skarbowej wynoszącej 10 zł. Należy również wnieść opłatę za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Obie opłaty wnosi się na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy.

Uwaga! Zasady naliczania opłat za wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa ulegną zmianie po zakończeniu prac legislacyjnych nad wdrożeniem IV pakietu kolejowego.

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Rozpatrzenie wniosku o wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa trwa do pięciu miesięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

DODATKOWE INFORMACJE

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących zasad złożenia wniosku zachęcamy do kontaktu z Urzędem wysyłając wiadomość na adres utk@utk.gov.pl lub do organizacji spotkań w ramach inicjatywy "Piątki z UTK".

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiające wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010 (Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., str. 26, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/763 z dnia 9 kwietnia 2018 r. ustanawiające praktyczne zasady wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa przedsiębiorstwom kolejowym na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2007 (Dz. Urz. UE L 129 z 25 maja 2018 r., str. 49, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. poz. 1330).
do góry