Nawigacja

➤ Certyfikaty bezpieczeństwa

Wycofanie certyfikatów bezpieczeństwa część A lub część B

W jakich przypadkach?

W przypadku gdy podmiot zrezygnuje z ubiegania się o certyfikat przewoźnika kolejowego, powinieneś złożyć wniosek o wycofanie wniosku o certyfikat bezpieczeństwa część A lub część B.

Kto?

Podmiot, który pomimo złożonego wniosku, zrezygnował z ubiegania się o certyfikat przewoźnika kolejowego.

Co zrobić?

Jeśli zrezygnowałeś z ubiegania się o certyfikat przewoźnika kolejowego, powinieneś przedłożyć dokument o wycofanie wniosku o certyfikat bezpieczeństwa część A lub część B.

Co przygotować?

By skutecznie wycofać wniosek o wydanie certyfikatu bezpieczeństwa część A lub część B, należy złożyć pismo informujące o rezygnacji Spółki z ubiegania się o certyfikat przewoźnika kolejowego.

Jeżeli ustanowiłeś pełnomocnika, należy złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia, w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, iż forma elektroniczna jest bardziej czytelna i może ustrzec przed ewentualnymi błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu. Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wycofanie certyfikatu bezpieczeństwa część A lub część B należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 10 zł tytułem wydania decyzji w trybie szczególnym.

Opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji w trybie szczególnym należy wnieść na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeśli w sprawie o przedłużenie certyfikatu ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu, to wnieś opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wycofanie certyfikatu bezpieczeństwa będziesz czekał do jednego miesiąca. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

 • Uchylenie/Wygaśnięcie certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Wydanie nowego certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1727 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1158/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do zgodności z wymogami dotyczącymi uzyskania kolejowych certyfikatów bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE z 2010 r. Nr L 326/11).
do góry