Nawigacja

➤ Certyfikaty bezpieczeństwa

Przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa w części A

Aby prowadzić działalność przewoźnika kolejowego, musisz posiadać ważny certyfikat bezpieczeństwa. Każdy certyfikat wydawany jest na okres 5 lat i po jego upływie traci on swą ważność. Jeżeli dalej chcesz realizować działalność jako przewoźnik kolejowy, to powinieneś wystąpić o przedłużenie ważności obecnego certyfikatu bezpieczeństwa część A.

Kto?

Przewoźnik kolejowy, który chce dalej wykonywać przewozy kolejowe.

Co zrobić?

Jeśli jesteś przewoźnikiem kolejowym, a ważność Twojego certyfikatu bezpieczeństwa część A zbliża się do końca, powinieneś złożyć wniosek o przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa.

Pamiętaj by złożyć wniosek najpóźniej na trzy miesiące przed upływem terminu ważności Twojego certyfikatu bezpieczeństwa część A.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić następujący formularz wniosku: kliknij tutaj;
 • załączyć do niego swój aktualny system zarządzania bezpieczeństwem;
 • załączyć do niego kopię licencji;
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • wypełnić listę kontrolną dotyczącą kryteriów zgodności z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1158/2010, którą znajdziesz tutaj.
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, iż forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami. Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu. Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o przedłużenie certyfikatu należy wnieść opłatę w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). Powyższa kwota to tzw. opłata podstawowa, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o przedłużenie certyfikatu. Kwota całkowita, którą ostatecznie zapłacisz za przedłużenie certyfikatu uzależniona będzie od czasu i nakładu pracy, jaki zostanie poświęcony na jego analizę. Opłata całkowita za wydanie certyfikatu bezpieczeństwa będzie się mieścić w przedziale od 4 000,00 zł do 10 000,00 zł (słownie: od czterech tysięcy złotych do dziesięciu tysięcy złotych).

Opłaty z tytułu wydania przedłużenia certyfikatu bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.
Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o przedłużenie certyfikatu ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych Urzędu, to wnieś opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o przedłużenie certyfikatu bezpieczeństwa będziesz czekał do trzech miesięcy. Pamiętaj, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

 • Wydanie nowego certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Zmiana certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa;
 • Uchylenie/Wygaśnięcie certyfikatu bezpieczeństwa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., Poz. 328);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, Poz. 1330);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.6.2007, str. 9)
do góry