Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Złóż sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych za poprzedni rok kalendarzowy

Jeżeli prowadziłeś działalność w zakresie krajowego lub międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych w całym poprzednim roku lub jego części, powinieneś złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Kto?

Przedsiębiorstwo wykonujące przewozy towarów niebezpiecznych lub czynności z nimi związane.

Co zrobić?

Jeżeli w całym poprzednim roku kalendarzowym lub jego części prowadziłeś działalność związaną z przewozem towarów niebezpiecznych, powinieneś w bieżącym roku przesłać sprawozdanie za rok poprzedni. Sprawozdanie wyślij najpóźniej 28 lutego. Liczy się data stempla pocztowego.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych:

Pamiętaj, by składane przez Ciebie sprawozdanie było podpisane zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG bądź przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika.

Gdzie?

Sprawozdanie wyślij pocztą na adres siedziby Urzędu Transportu Kolejowego: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

Sprawozdanie możesz również złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego, w godzinach 8:15 – 16:15 od poniedziałku do piątku lub w jednym z Oddziałów Terenowych UTK.

Dane teleadresowe Oddziału Terenowego znajdziesz na dole strony internetowe po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych jest bezpłatne.

Jeśli sprawozdanie podpisał pełnomocnik, pamiętaj o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Złożenie sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznychnie uruchamia postępowania administracyjnego, jednak urzędnik może się z Tobą skontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości co do zawartości raportu w terminie do końca lipca br.

Powiązane usługi

Złożenie raportu o zdarzeniach zaistniałych podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330);
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966);
  • Oświadczenie rządowe z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1355).

 
Polecamy

do góry