Nawigacja

Wprowadzenie zmian w DSU pojazdów kolejowych nie podlegających obowiązkowi wpisu do NVR

Aby wprowadzić zmiany w dokumentacji systemu utrzymania użytkowanych pojazdów kolejowych nie podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) musisz uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzającą zmianę wprowadzoną do dokumentacji systemu utrzymania, potocznie zwaną DSU.

Kto?

Podmiot posiadający pojazdy kolejowe nie podlegające obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR) pełniący jedną lub więcej z wymienionych funkcji:

 • podmiot odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) wpisany do Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych (NVR) bądź Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych,
 • dysponent wpisanym do Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych (NVR) bądź Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych,
 • przewoźnik kolejowym posiadający ważna licencje przewoźnika,
 • zarządca infrastruktury kolejowej,
 • użytkownik bocznicy kolejowej posiadającym ważne świadectwo bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy,
 • przedsiębiorca wykonujący przewozy w metrze.

Co zrobić?

Jeżeli jesteś jednym z wymienionych w punkcie 3 podmiotów i posiadasz pojazd kolejowy nie podlegający obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR), powinieneś:

 • przygotować opis projektowanych zmian w DSU,
 • złożyć zgłoszenie zamiaru dokonania zmian w dokumentacji systemu utrzymania do Prezesa Urzędu transportu Kolejowego.

Wzór wniosku znajduje się tutaj - w pkt. 1 zaznacz rubrykę 2 oraz podaj numer i datę decyzji zatwierdzającej DSU, której dotyczy zmiana.

Pamiętaj, by złożyć wniosek co najmniej na dwa miesiące przed planowana datą wprowadzenia zmian do dokumentacji systemu utrzymania.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania, powinieneś:

 • wypełnić następujący formularz zgłoszenia: kliknij tutaj,
 • załączyć opis projektowanych zmian,
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Ważne jest, aby typ pojazdu na wniosku i w DSU był zgodny ze świadectwem bądź zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Formularz zgłoszenia możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, iż forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Następnie, jeżeli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego uzna, że zgłoszone przez Ciebie zmiany mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zażąda od Ciebie:

 • przedłożenia do zatwierdzenia projektowanych zmian, czyli szczegółowego wykazu projektowanych zmian.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania zapłać 10, 00 zł (słownie: dziesięć złotych). Powyższa kwota to opłata skarbowa z tytułu wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej zmiany w dokumentacji systemu utrzymania, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wnioskuo zatwierdzającej dokumentację systemu utrzymania.

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeśli w sprawie o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania będziesz czekał do 2 miesięcy.

Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Zatwierdzenie nowego wydania DSU i wygaszenie poprzedniej DSU

Zatwierdzenie DSU dla pojazdu wpisanego do rejestru zabytków lub inwentarza muzealiów

Wprowadzenie zmian w DSU pojazdów kolejowych podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Krajowy rejestr pojazdów

Wydanie nowego certyfikatu ECM

Przedłużenie certyfikatu ECM

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 226);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. L 121 z 3.5.2013, s. 8, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 987, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1446, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Powiązane informacjePolecamy

do góry