Nawigacja

Wprowadzenie zmian w DSU pojazdów kolejowych podlegających obowiązkowi wpisu do NVR

Aby wprowadzić zmiany znaczące w dokumentacji systemu utrzymania eksploatowanych pojazdów kolejowych musisz uzyskać decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zatwierdzającą zmianę wprowadzoną do dokumentacji systemu utrzymania, potocznie zwaną DSU.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego nie zatwierdza zmian nieznaczących
w dokumentacji systemu utrzymania pojazdów kolejowych podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych, zmiany takie uprawniony podmiot wprowadza samodzielnie w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS) lub utrzymaniem (MMS).

Kto?

Podmiot posiadający pojazdy kolejowe podlegające obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR), pełniący jedną lub więcej z wymienionych funkcji:

 • podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM) wpisany do Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych (NVR) bądź Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych
 • dysponent wpisany do Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych (NVR) bądź Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych,
 • przewoźnik kolejowy posiadający ważną licencję przewoźnika,
 • zarządca infrastruktury kolejowej,

Co zrobić?

Jeżeli jesteś jednym z wymienionych w punkcie 3 podmiotów i posiadasz pojazd kolejowy podlegający obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR), powinieneś:

 • dokonać oceny znaczenia zmiany na podstawie kryteriów określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka,
 • w przypadku uznania ocenianej zmiany za znaczącą, wystąpić do certyfikowanej jednostki oceniającej, aby oceniła prawidłowość dokonanej oceny znaczenia zmiany zgodnie z kryteriami wskazanymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. L 121 z 3.5.2013, s. 8, z późn. zm.),
 • uwzględnić wnioski przedstawione przez jednostkę oceniającą,
 • zweryfikować czy wszystkie zidentyfikowane przez jednostkę oceniającą zagrożenia oraz związane z nimi ryzyko są utrzymywane przez Ciebie na dopuszczalnym poziomie,
 • złożyć wniosek o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Wzór wniosku znajduje się tutaj - w pkt. 1 zaznacz rubrykę 2 oraz podaj numer i datę decyzji zatwierdzającej DSU, której dotyczy zmiana.

Pamiętaj, by złożyć wniosek co najmniej na dwa miesiące przed planowana datą wprowadzenia zmian do dokumentacji systemu utrzymania.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania, powinieneś:

 • wypełnić następujący formularz wniosku: kliknij tutaj,
 • załączyć projektowane zmiany,
 • załączyć dokumenty z oceny znaczenia zmiany wprowadzonej do DSU,
 • załączyć otrzymane od jednostki oceniającej dokumenty z oceny prawidłowości dokonanej oceny znaczenia zmiany,
 • załączyć dokumenty potwierdzające, czy i w jaki sposób zostały przez Ciebie uwzględnione wnioski przedstawione przez jednostkę oceniającą,
 • załączyć oświadczenie, że wszystkie zidentyfikowane przez jednostkę oceniającą zagrożenia oraz związane z nimi ryzyko są utrzymywane przez Ciebie na dopuszczalnym poziomie,
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie poniżej;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Ważne jest, aby typ pojazdu na wniosku i w DSU był zgodny ze świadectwem bądź zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, iż forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane. Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu. Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania zapłać 10, 00 zł (słownie: dziesięć złotych). Powyższa kwota to opłata skarbowa z tytułu wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej zmiany w dokumentacji systemu utrzymania, która jest wymagana do tego by rozpocząć badanie wniosku o zatwierdzającej dokumentację systemu utrzymania.

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeśli w sprawie o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie zmian w dokumentacji systemu utrzymania będziesz czekał do dwóch miesięcy.

Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Zatwierdzenie nowego wydania DSU i wygaszenie poprzedniego wydania DSU

Wprowadzenie zmian w DSU pojazdów kolejowych nie podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Krajowy rejestr pojazdów

Wydanie nowego certyfikatu ECM

Przedłużenie certyfikatu ECM

Wydanie nowego certyfikatu bezpieczeństwa część A

Wydanie nowego certyfikatu bezpieczeństwa część B

Wydanie nowej autoryzacji bezpieczeństwa

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 226);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. U. L 121 z 3.5.2013, s. 8, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).

Powiązane informacjePolecamy

do góry