Nawigacja

Utrzymanie pojazdów wąskotorowych, muzealnych i turystycznych

W jakich przypadkach?

Aby eksploatować pojazd kolejowy wąskotorowy, muzealny lub turystyczny powinieneś posiadać zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dokumentację systemu utrzymania (DSU).

Dokumentacja systemu utrzymania zatwierdzana jest dla konkretnego przedsiębiorcy na typ pojazdu kolejowego bądź kilka typów pojazdów kolejowych, które są do siebie podobne budową oraz przeznaczeniem, posiadający świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego bądź zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji na liniach kolejowych RP.

Kto?

Przedsiębiorcy pełniący jedną lub więcej z wymienionych funkcji:

 • podmiot odpowiedzialnym za utrzymanie (ECM) wpisany do Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych (NVR) bądź Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych,
 • dysponent wpisanym do Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych (NVR) bądź Europejskiego Rejestru Pojazdów Kolejowych,
 • przewoźnik kolejowym posiadający ważna licencje przewoźnika,
 • zarządca infrastruktury kolejowej,
 • użytkownik bocznicy kolejowej posiadającym ważne świadectwo bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorca wykonujący przewozy w obrębie bocznicy,
 • przedsiębiorca wykonujący przewozy w metrze.

Co zrobić?

Jeżeli jesteś jednym z wymienionych w punkcie 3 podmiotów i posiadasz pojazd kolejowy, powinieneś złożyć wniosek o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wzór wniosku znajduje się tutaj.

Pamiętaj by złożyć wniosek co najmniej na dwa miesiące przed planowana datą eksploatacji pojazdu kolejowego.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania, powinieneś:

 • wypełnić następujący formularz wniosku: kliknij tutaj;
 • załączyć dwa takie same egzemplarze dokumentacji systemu utrzymania;
 • ewentualnie załączyć wykaz z rejestru zabytków lub inwentarza muzealiów,
 • w którym znajduje się pojazd którego dotyczy DSU;
 • wnieść opłatę, w sposób opisany w punkcie ponizej;
 • złożyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem jego opłacenia (jeśli ustanowiłeś pełnomocnika), w sposób opisany w punkcie poniżej.

Dokumentacja systemu utrzymania musi zawierać:

 • opis funkcjonalny pojazdu kolejowego wraz z podziałem pojazdu na elementy składowe w procesie utrzymania,
 • cykl przeglądowo naprawczy zawierający pięć poziomów utrzymania (P1-P5),
 • opis czynności wykonywanych podczas przeglądów i napraw (na pięciu poziomach utrzymania) pojazdu wraz z wymaganiami jakie należy spełnić przy wykonywaniu danej czynności oraz odniesieniami do wzorów kart pomiarowych jakie należy wypełnić potwierdzając wykonanie danych pomiarów bądź prób,
 • wzory kart pomiarowych i protokołów, zawierające wartości konstrukcyjne, naprawcze i kresowe mierzonych parametrów, jakie należy wypełnić w trakcie, bądź po przeglądach i naprawach w celu potwierdzenia sprawności pojazdu,
 • zestawienie parametrów mierzonych w procesie przeglądu i naprawy wraz z opisem sposobu/metod dokonywania pomiarów,
 • wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych, wykorzystywanych do wykonania przeglądów i napraw,
 • wykaz testów wykonywanych podczas przeglądów i napraw,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników wykonujących przeglądy i naprawy z uwzględnieniem wymagań szczególnych dla pracowników wykonujących prace spawalnicze i badania nieniszczące,
 • ograniczenia związane z bezpieczeństwem i interoperacyjnością dla podzespołów lub części istotnych dla bezpieczeństwa i interoperacyjności, określające limity (wartości kresowe parametrów badanych podczas czynności utrzymaniowych), których nie można przekroczyć w czasie eksploatacji, łącznie z eksploatacją w trybie awaryjnym.

Jeżeli posiadasz pojazd kolejowy wpisany do rejestru zabytków lub inwentarza muzealiów i przedstawisz dokumenty z powyższych rejestrów, DSU musi zawierać jedynie następujące elementy:

 • opis funkcjonalny pojazdu z podziałem na jego elementy składowe w procesie utrzymania,
 • cykl przeglądowo naprawczy zawierający pięć poziomów utrzymania (P1-P5),
 • opis czynności wykonywanych podczas przeglądów i napraw (na pięciu poziomach utrzymania) pojazdu wraz z wymaganiami jakie należy spełnić przy wykonywaniu danej czynności oraz odniesieniami do wzorów kart pomiarowych jakie należy wypełnić potwierdzając wykonanie danych pomiarów bądź prób,
 • zestawienie parametrów mierzonych w procesie utrzymania związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego wraz ze wzorami kart pomiarowych i protokołów, zawierających wartości konstrukcyjne, naprawcze i kresowe mierzonych parametrów, jakie należy wypełnić w trakcie, bądź po przeglądach i naprawach w celu potwierdzenia sprawności pojazdu.

Ważne jest, aby typ pojazdu na wniosku i w DSU był zgodny ze świadectwem bądź zezwoleniem na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego.

Formularz wniosku możesz wypełnić w formie elektronicznej lub pisemnej. Jednak weź pod uwagę, iż forma elektroniczna jest bardziej czytelna dla nas i może ustrzec przed błędami.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane.
Jeżeli występujesz w imieniu spółki prawa handlowego, to pamiętaj o obowiązujących zasadach reprezentacji.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, ul. Aleje Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych Urzędu.

Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania zapłać 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych). Powyższa kwota to opłata skarbowa z tytułu wydania decyzji administracyjnej zatwierdzającej DSU, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o zatwierdzenie DSU.

W przypadku złożenia wniosku o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania  wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02 - 021 Warszawa.

Jeśli w sprawie o zatwierdzenie DSU ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji systemu utrzymania będziesz czekał do dwóch miesięcy.

Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Zatwierdzenie nowego wydania DSU i wygaszenie poprzedniego wydania DSU

Wprowadzenie zmian w DSU pojazdów kolejowych podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Wprowadzenie zmian w DSU pojazdów kolejowych nie podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów kolejowych

Krajowy rejestr pojazdów

Wydanie nowego certyfikatu ECM

Przedłużenie certyfikatu ECM

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1297 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 226);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 987, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1446, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330).


Polecamy

do góry