Nawigacja

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym

30.12.2016

30 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Zebraliśmy najważniejsze zmiany dotyczące przedsiębiorców kolejowych.

Przepisy zmieniające zasady licencjonowania transportu kolejowego  wchodzą w życie 30 maja 2017 r.

Do postępowań wszczętych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i niezakończonych przed 30 grudnia 2016 r. stosuje się dotychczasowe przepisy. Do postępowań w sprawie wydania licencji i niezakończonych przed 30 maja 2017 r. stosuje się dotychczasowe przepisy rozdziału 8 ustawy o transporcie kolejowym [licencjonowanie transportu kolejowego].

Autoryzacje bezpieczeństwa, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa bezpieczeństwa wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W związku z tym zarządcy infrastruktury i przewoźnicy kolejowi mogą prowadzić działalność na podstawie autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zarządca bocznicy kolejowej, na której dopuszczony jest ruch pociągów, może:

1)  prowadzić na niej ruch pociągów do 9 grudnia 2017 r.;

2)  w terminie do 9 grudnia 2017 r. zmienić status bocznicy kolejowej na linię kolejową bez konieczności zmiany autoryzacji bezpieczeństwa lub świadectwa bezpieczeństwa.

Decyzje o przyznaniu otwartego dostępu wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Do rozkładów jazdy obowiązujących do 9 grudnia 2017 r. oraz związanych z nimi cenników, regulaminów i umów, a także ich zmian, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 30 ust. 5c-5e brzmieniu dotychczasowym, oraz stosuje się art. 30e ustawy w nowym brzmieniu.

Przepisów ustawy nie stosuje się do udostępniania obiektów infrastruktury usługowej w okresie do  9 grudnia 2017 r.

Do 9 grudnia 2017 r. do rozkładów jazdy obowiązujących od 10 grudnia 2017 r. oraz związanych z nimi regulaminów i umów zarządca infrastruktury może stosować przepisy dotychczasowe. W takim przypadku zarządca infrastruktury informuje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o swojej decyzji.

Według nowych przepisów zarządca przedkłada do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego projekt cennika na rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 10 grudnia 2017 r. nie później niż do 10 kwietnia 2017 r.

Operatorzy obiektów infrastruktury usługowej sporządzą statuty i regulaminy dostępu do obiektów oraz przekażą do UTK dane rejestrowe ujęte w rejestrze obiektów infrastruktury usługowej nie później niż do 9 grudnia 2017 r.  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego utworzy rejestr obiektów infrastruktury usługowej nie później niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zarządcy linii kolejowych utworzą wspólny portal internetowy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zarządca infrastruktury sporządzi rejestr aktywów nie później niż w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Przewoźnicy kolejowi, którym udzielono licencji na podstawie przepisów dotychczasowych, dostosują swoją działalność do wymagań, o których mowa w art. 46 ust. 3 pkt 2 nowej ustawy, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 57 poz. 388, z późn. zm.),   rozporządzenie  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r. poz. 1127) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności wykonywane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w zakresie interoperacyjności kolei (Dz. U. z 2004 r. Nr 169 poz. 1772) zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Tekst Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

 

 
Polecamy

do góry