Nawigacja

Nowe decyzje w sprawie otwartego dostępu

29.07.2022

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał osiem nowych decyzji w sprawie otwartego dostępu: jedną dla Kolei Małopolskich, pięć dla przewoźnika RegioJet oraz dwie dla przewoźników Leo Express s.r.o. i Leo Express Global a.s. Decyzje umożliwiają uruchomienie pociągów na trasach: Kraków – Częstochowa, Przemyśl – Medyka, Praga - Gdańsk, Praga - Kraków oraz Kraków - Warszawa. Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej wymagają do uruchomienia kolejowych połączeń komercyjnych decyzji o przyznaniu otwartego dostępu.

Koleje Małopolskie

Koleje Małopolskie w ramach przyznanego otwartego dostępu chcą uruchamiać połączenie na trasie Kraków Główny – Częstochowa i w relacji powrotnej w piątki, soboty, niedziele oraz wybrane dni świąteczne od 11 grudnia 2022 r. do 11 grudnia 2027 r. Planowane stacje zatrzymań to: Kraków Główny, Słomniki Miasto, Słomniki, Miechów, Tunel, Kozłów, Koniecpol, Częstochowa Raków, Częstochowa. Nowa oferta uzupełni dotychczasowy rozkład jazdy w szczególności dla  osób planujących podróże w celach turystycznych.

RegioJet

RegioJet po przeprowadzeniu stosownych procedur otrzymał od Prezesa UTK:

  • decyzję przyznającą otwarty dostęp na trasie międzynarodowej Przemyśl Główny – Medyka (granica państwa) – Mościska II – Medyka (granica państwa) – Przemyśl Główny;
  • decyzję przyznającą ograniczony dostęp na trasie międzynarodowej Praha hl.n. – Gdynia Główna – Praha hl.n.;
  • dwie decyzje odmawiające przyznania otwartego dostępu na trasach krajowych Kraków Główny – Gdynia Główna – Kraków Główny oraz Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej;
  • decyzję przyznającą otwarty dostęp na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia – Kraków Główny.

Na trasie Przemyśl Główny – Medyka (granica państwa) – Mościska II RegioJet może uruchomić codziennie 1 parę pociągów. Pociągi zatrzymywać się będą na stacjach: Przemyśl Główny, Medyka (granica państwa – postój wyłącznie w celu odbycia kontroli celnej i granicznej uprawniających do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej i Ukrainy) oraz Mościska II.

Na trasie Praha hl.n. – Gdynia Główna – Praha hl.n. RegioJet może uruchomić codziennie 1 parę pociągów. Po polskiej stronie granicy pociąg będzie zatrzymywał się na stacjach: Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko Miasto, Bardo Śląskie, Wrocław Główny, Rawicz, Leszno, Kościan, Poznań Główny, Gniezno, Inowrocław, Bydgoszcz Główna, Tczew, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Sopot, Gdynia Główna. Połączenie uzupełni ofertę krajowych przewoźników kolejowych oraz zrealizuje dodatkowe potrzeby pasażerów zainteresowanych podróżami wakacyjnymi z Pragi do Gdyni.

Do wniosków dotyczących tras Kraków Główny – Gdynia Główna – Kraków Główny oraz Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej wpłynęły wnioski o badanie równowagi ekonomicznej od uprawnionych podmiotów. Po ich analizie Prezes UTK stwierdził, że wydanie decyzji przyznającej otwarty dostęp może mieć negatywny wpływ na rentowność usług, które przewoźnicy kolejowi realizują na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Prezes UTK uznał, że równowaga ekonomiczna mogłaby zostać zagrożona, dlatego odmówił spółce przyznania otwartego dostępu na tych trasach.

Przewoźnik był wzywany do modyfikacji wniosków w związku z informacją od zarządcy infrastruktury o ograniczonej przepustowości na wskazanych trasach, planowanych pracach modernizacyjnych oraz braku możliwości wytrasowania pociągów zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. Aplikant nie wprowadził jednak modyfikacji we wnioskach.

Natomiast na trasie Kraków Główny – Warszawa Wschodnia – Kraków Główny może uruchomić, zgodnie ze złożonym wnioskiem, dwie pary połączeń w każdym kierunku. Przewoźnik przewiduje zatrzymywanie się wyłącznie na stacjach Kraków Główny, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa Wschodnia. Decyzja została wydana po przeprowadzeniu badania równowagi ekonomicznej.

Leo Express

Wnioski przewoźników Leo Express s.r.o i Leo Express Global a.s. zostały złożone na tożsame trasy, tj. Praga hl. n. – Kraków Gł. Zgodnie z decyzjami Prezesa UTK, przewoźnicy mogą uruchomić przewozy na wnioskowanych trasach. Obaj przewoźnicy przewidują kursowanie codziennie jednej pary pociągów z Pragi przez Pardubice, Ołomuniec, Ostrawę, Bohumin, Tychy, Katowice do Krakowa. W obu postępowaniach żaden z uprawnionych podmiotów nie wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej.

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, przewoźnik kolejowy, który chce świadczyć komercyjny przewóz pasażerski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występuje do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z wnioskiem o przyznanie otwartego dostępu na interesującej go trasie kolejowej. Po przeprowadzonej procedurze Prezes UTK, jako polski organ regulacyjny, wydaje decyzję:

  • przyznającą otwarty dostęp,
  • przyznającą ograniczony dostęp, lub
  • odmawiającą przyznania otwartego dostępu.

Wskazane decyzje administracyjne dotyczące otwartego dostępu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK.

W ostatnim czasie do Prezesa UTK złożone zostały kolejne wnioski dotyczące otwartego dostępu. Wszystkie powiadomienia dotyczące tras krajowych oraz międzynarodowych publikowane są na stronie internetowej UTK.

Ponadto Prezes UTK dokonuje okresowej kontroli działalności przewoźników kolejowych wykonujących usługę w ramach otwartego dostępu w zakresie warunków jej wykonywania określonych w decyzji dotyczącej otwartego dostępu.

W przypadku wystąpienia rażącego naruszenia warunków określonych w decyzji lub zaprzestania wykonywania przewozów przez co najmniej 6 miesięcy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, Prezes UTK uchyla decyzję o przyznaniu otwartego dostępu.

Więcej na temat otwartego dostępu do pasażerskich przewozów kolejowych oraz procedur jego przyznania przeczytać można na stronie UTK.

 
Polecamy

do góry