Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Wniosek o utworzenie lub zmianę wpisu w ERATV

Wraz z każdym pierwszym lub nowym zezwoleniem tworzony jest dla danego typu nowy wpis w Europejskim Rejestrze Typów Pojazdów Kolejowych (ERATV). Istnieją jednak inne przypadki, kiedy konieczne jest utworzenie nowego wpisu lub edycja istniejącego:

  • zastosowanie na pojeździe zmiany mającej wpływ na zasadnicze cechy konstrukcyjne, która nie wiąże się z koniecznością uzyskania nowego zezwolenia – niezbędne jest wówczas utworzenie nowej wersji typu lub nowej wersji wariantu typu pojazdu;
  • aktualizacja certyfikatów mających zastosowanie dla danego typu pojazdu.

Należy wówczas złożyć wniosek o utworzenie nowego lub edycję istniejącego wpisu w ERATV.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o utworzenie nowego lub edycję istniejącego wpisu w ERATV może złożyć jedynie posiadacz istniejącego zezwolenia dla typu pojazdu. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest posiadaczem zezwolenia, konieczne jest złożenie wniosku o nowe zezwolenie.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wszystkie wnioski o utworzenie nowego lub edycję istniejącego wpisu w ERATV składać należy w formie tradycyjnej lub elektronicznie, przy użyciu platformy ePUAP.   

DOKUMENTACJA

Dla utworzenia nowego wpisu w ERATV (nowy typ lub wariant typu pojazdu) należy złożyć wypełniony formularz ERATV.

W przypadku zmian wprowadzanych w typie pojazdu, w tym utworzenia wersji typu lub wersji wariantu typu wraz z wnioskiem należy złożyć:

  • wypełniony formularz wniosku określający zastosowaną zmianę (załącznik);
  • dokumentację z przeprowadzonej analizy zarządzania zmianą w typie pojazdu, według art. 15 rozporządzenia 2018/545;
  • dokumentację z przeprowadzonej oceny ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem 402/2013;
  • zaktualizowane deklaracje weryfikacji WE i certyfikaty WE weryfikacji podsystemów oraz inna dokumentacja z zakresu zmiany.

ILE ZAPŁACISZ?

Za złożenie wniosku o utworzenie nowej wersji typu lub wersji wariantu typu pojazdu w ERATV nie jest pobierana opłata.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Po złożeniu wniosku w ciągu 14 dni zostanie utworzony nowy wpis w ERATV. Następnie zostanie przekazany do akceptacji przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, która podejmie decyzję w ciągu 20 dni roboczych.

JAK OTRZYMASZ INFORMACJE O ROZPATRZENIU WNIOSKU?

Wszelkie informacje przekazywane są w tej samej formie, w jakiej wpłynął wniosek.   

DODATKOWE INFORMACJE

ERATV: https://eratv.era.europa.eu/Eratv/Home/List

Nota wyjaśniająca ERA1209/132 V1.0 – kompilacja wersji

Formularz ERATV

PODSTAWA PRAWNA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 4 października 2011 r. w sprawie europejskiego rejestru typów pojazdów kolejowych dopuszczonych do eksploatacji (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6974)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009.

do góry