Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdów kolejowych

Warunkiem użytkowania nowego lub zmodyfikowanego pojazdu kolejowego jest uzyskanie zezwolenia na wprowadzenie go do obrotu wydawanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego lub Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Zezwolenie to udzielane jest na pojazd i / lub typ pojazdu (zezwolenie dla typu pojazdu) lub na pojedyncze pojazdy, które są zgodne z już dopuszczonym typem pojazdu. Zezwolenia ważne są dla określonego obszaru użytkowania tj. sieci w co najmniej jednym państwie członkowskim, w których pojazd może być użytkowany.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu złożyć może każdy podmiot. Nie istnieją ograniczenia co do tego, kto może pełnić rolę wnioskodawcy.  Może to być zatem zarówno przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, producent, wykonawca modernizacji, właściciel czy dysponent pojazdu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wszystkie wnioski o zezwolenie na pojazd i / lub typ pojazdu składać należy elektronicznie za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS) prowadzonego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej dostępnego pod adresem https://oss.era.europa.eu/logon.jsp   

Wniosek kierowany jest do podmiotu udzielającego zezwolenie (Prezes UTK lub Agencja). Proces udzielania zezwolenia jest jednakowy, niezależnie od tego, który z tych podmiotów będzie wydawał zezwolenie.

W przypadku pojazdów i / lub typów pojazdów, które mają być eksploatowane w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej podmiotem udzielającym zezwolenie będzie zawsze Agencja.

W przeciwnym razie tj. obszaru użytkowania tylko na sieci Rzeczypospolitej Polski wnioskodawca może zdecydować, czy złożyć wniosek do Agencji, czy do Prezesa UTK.

O jakie rodzaje zezwoleń można wnioskować?

Wnioskodawca określa o jaki rodzaj zezwolenia wnioskuje:

•           Pierwsze zezwolenie

•           Odnowienie zezwolenia dla typu pojazdu

•           Rozszerzenie obszaru użytkowania

•           Nowe zezwolenie

•           Zezwolenie dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem

Wybór właściwego rodzaju zezwolenia jest kluczowy, bo determinuje dokumenty, które należy złożyć oraz informacje które należy wprowadzić we wniosku.

Pierwsze zezwolenie

Jest to zezwolenie wydawane dla nowego (nowoprodukowanego) pojazdu i / lub typu pojazdu. Wraz z wnioskiem złożyć należy następujące dokumenty: 

 • Właściwe decyzje o niestosowaniu TSI, jeśli występują;
 • Deklarację weryfikacji WE podsystemów ruchomych, w tym załączoną do nich dokumentację;
 • Dokumentację potwierdzająca spełnienie:
  • wymagań zasadniczych określonych w załączniku III do Dyrektywy (UE) 2016/797
  • zgodności technicznej podsystemów w obrębie pojazdu
  • bezpiecznej integracji podsystemów w obrębie pojazdu
  • zgodności technicznej pojazdu z siecią w obszarze użytkowania;
 • Raport z oceny bezpieczeństwa;
 • Deklarację wnioskodawcy wskazującą, że wszystkie zidentyfikowane zagrożenia oraz związane z nimi ryzyko są utrzymywane na dopuszczalnym poziomie;
 • Dokument potwierdzający zgodność techniczną pojazdu z siecią w obszarze użytkowania;
 • Raport z oceny bezpieczeństwa podsystemu – bezpieczna integracja;
 • Informacje niezbędne do dokonania wpisu do ERATV;
 • Dokumentację utrzymania i eksploatacji  pojazdu.

Odnowienie zezwolenia dla typu pojazdu

Jest to zezwolenie wydawane dla typu pojazdu, co do którego zmianie uległy mające zastosowanie przepisy Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) lub przepisy krajowe. Weryfikacja w tym przypadku dotyczy jedynie części objętych zmianą. Wraz z wnioskiem złożyć należy następujące dokumenty: 

 • Właściwe decyzje o niestosowaniu TSI, jeśli występują;
 • Deklarację weryfikacji WE podsystemów ruchomych, w tym załączoną do nich dokumentację
 • Decyzję dotyczącą poprzedniego zezwolenia.

Nowe zezwolenie

Jest to zezwolenie wydawane dla pojazdu i / lub typu pojazdu w przypadku jego modernizacji – dokonania zmian w dopuszczonym pojeździe lub jego typie. Wraz z wnioskiem złożyć należy następujące dokumenty: 

 • Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa i deklaracje wnioskodawcy wskazujące, że wszystkie zidentyfikowane zagrożenia oraz związane z nimi ryzyko są utrzymywane na dopuszczalnym poziomie;
 • Deklarację weryfikacji WE podsystemów ruchomych, w tym załączona do nich dokumentacja;
 • Decyzję dotyczącą poprzedniego zezwolenia.

Rozszerzenie obszaru użytkowania

Jest to zezwolenie wydawane dla pojazdu i / lub typu pojazdu w przypadku chęci objęcia tym zezwoleniem dodatkowych sieci w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymagane dokumenty - jak w przypadku nowego zezwolenia.

Zezwolenie dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem

Jest to zezwolenie wydawane dla pojazdu albo serii pojazdów zgodnych z dopuszczonym i ważnym typem pojazdu na podstawie deklaracji zgodności z typem. Wraz z wnioskiem złożyć należy następujące dokumenty:

 • Deklarację zgodności z typem – zgodną ze wzorem (rozporządzenie 250) wraz z załącznikami i dokumentacją towarzyszącą (jak w przepisie);
 • Właściwe decyzje o niestosowaniu TSI (jeśli występują);
 • Identyfikator wpisu do bazy ERADIS, w której znajdują się mające zastosowanie deklaracje weryfikacji WE (jeśli występują);
 • Deklaracje weryfikacji pojazdu kolejowego niezgodnego z TSI dla typu pojazdu (jeśli występują).  

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty zależna jest od rodzaju zezwolenia:

 • Wydanie pierwszego zezwolenia -  10 000 zł;
 • Wydanie odnowionego zezwolenia dla typu pojazdu - 7000 zł;
 • Wydanie nowego zezwolenia - 7000 zł;
 • Wydanie zezwolenia dla pojazdu kolejowego zgodnego z dopuszczonym typem - 300 zł za pojazd kolejowy;
 • Wydanie zezwolenia dla rozszerzenia obszaru użytkowania w obrębie sieci kolejowej w Rzeczypospolitej Polskiej - 7000 zł.

Opłatę uiścić należy na rachunek bankowy Urzędu. Potwierdzenie uiszczenia opłaty złożyć należy wraz z wnioskiem.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w OSS 

Złożenie pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia w OSS jest konieczne
z uwagi na charakter kont (indywidualne uprawnienia). Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy. Konieczne jest, aby wraz z wnioskiem załączyć do OSS przedmiotowe pełnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Ile będziesz czekać?

4 miesiące od złożenia kompletnego wniosku. W przypadku zezwolenia dla pojazdu zgodnego z dopuszczonym typem 1 miesiąc od złożenia kompletnego wniosku.

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Wszelkie informacje przekazywane są za pośrednictwem systemu OSS. Po uzyskaniu zezwolenia informacje o typie pojazdu dostępne są publicznie za pośrednictwem Europejskiego Rejestru Dopuszczonych Typów Pojazdów (ERATV). Dokumenty wchodzące w skład procesu udzielania zezwoleń tj. deklaracje oraz certyfikaty weryfikacji WE są udostępniane również publicznie za pośrednictwem Bazy danych interoperacyjności i bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Kolejowej (ERADIS).

DODATKOWE INFORMACJE

Pytania i odpowiedzi dotyczace wydawania zezwoleń (FAQ)

Przewodnik dotyczący uzyskiwania zezwoleń dla pojazdów kolejowych

Informacje dotyczące Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS)

Strona internetowa Agencji Kolejowej UE.

Prezentacje dotyczące procedury wydawania zezwoleń (dostępne poniżej)

W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących zasad złożenia wniosku zachęcamy do kontaktu z Urzędem przez pocztę elektroniczną na adres utk@utk.gov.pl lub do organizacji spotkań w ramach inicjatywy "Piątki z UTK".

PODSTAWA PRAWNA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/250 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji WE i certyfikatów dotyczących składników interoperacyjności i podsystemów kolei w oparciu o model deklaracji zgodności z dopuszczonym typem pojazdu kolejowego oraz w oparciu o procedury weryfikacji WE podsystemów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 201/2011

do góry