Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Eksploatacja pojazdów do stacji przygranicznych

Zezwolenie dla pojazdu jest ważne bez rozszerzania obszaru użytkowania dla pojazdów jadących do stacji w sąsiednich państwach członkowskich o podobnej charakterystyce sieci, jeżeli stacje te są położone w pobliżu granicy, po konsultacji z właściwymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa. Konsultacje takie są prowadzone indywidualnie lub ujęte w porozumieniu transgranicznym między krajowymi organami ds. bezpieczeństwa, zgodnie z art. 21 ust. 8 dyrektywy 2016/797 - na ten moment porozumienie transgraniczne zostało podpisane z Litwą. Szczegóły dotyczące tego porozumienia są dostępne w przewodniku:  https://utk.gov.pl/download/1/78329/Zezwoleniedlapojazdu-akt2023.pdf

Indywidualne konsultacje dotyczą stacji przygranicznych w Niemczech, Czechach i Słowacji.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek może złożyć wnioskodawca o zezwolenie na wprowadzenie pojazdu kolejowego do obrotu lub przewoźnik kolejowy.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  • W przypadku wniosku o zezwolenie na wprowadzenie do obrotu pojazdów wydane przez UTK z obszarem użytkowania w Polsce, należy wskazać stacje przygraniczne w formularzu wniosku w One-Stop-Shop. Wnioskodawca wybiera odpowiednie państwa członkowskie (obszar użytkowania), w których pojazd będzie wprowadzony do obrotu oraz państw, w których znajdują się stacje przygraniczne. Po wyborze odpowiednich państw członkowskich, w przypadku pojazdów eksploatowanych jedynie do stacji przygranicznych należy odznaczyć państwo członkowskie jako „eksploatacja pojazdu jedynie do stacji granicznej”.
  • wnioski o indywidualną konsultację w sprawie eksploatacji pojazdów już dopuszczonych do ruchu na obszarze użytkowania w Polsce  do stacji przygranicznych składać należy w formie tradycyjnej lub elektronicznie, przy użyciu platformy ePUAP.

DOKUMENTACJA

Wnioskodawca ubiegający się o eksploatacje pojazdów do stacji przygranicznej w Czechach powinien przedłożyć oświadczenie, że zostały spełnione poniższe warunki:

  • Pojazd jest wyposażony w urządzenie radiowe potrzebne do komunikacji głosowej zgodne z czeskimi wymaganiami dotyczącymi radia głosowego (GSM-R lub krajowy w zależności od systemu łączności stosowanego na odcinku granicznym).
  • Pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące oraz posiada funkcję kontroli czynności maszynisty.
  • Wykazano kompatybilność trasy do stacji granicznej poza parametrami dotyczącymi systemu sterowania pociągiem klasy B.
  • W przypadku, gdy typ pojazdu nie jest zarejestrowany w bazie ERATV należy dołączyć formularz ERATV.

Dotyczy to zarówno pojazdów już wprowadzonych do obrotu przez Prezesa UTK jak i we wnioskach o zezwolenie za pośrednictwem OSS.

Wnioskodawca ubiegający się o eksploatacje pojazdu kolejowego do stacji granicznej w Niemczech powinien:

  • zweryfikować, jakie rozwiązania techniczne są stosowane na trasie, na której pojazd będzie eksploatowany (za pomocą RINF lub kontaktując się z zarządcą infrastruktury);
  • nawiązać współpracę z niemieckim DeBo w celu oceny;
  • dołączyć do wniosku odpowiednie zaświadczenia wydane przez DeBo (sporządzone w języku niemieckim) na krajowe przepisy techniczne ograniczone do kompatybilności tras, na których pojazd będzie eksploatowany;
  • w przypadku, gdy typ pojazdu nie jest zarejestrowany w bazie ERATV należy dołączyć formularz ERATV.

Następnie, po analizie przesłanych zaświadczeń, EBA wyda opinię, czy eksploatacja pojazdu może obejmować również stację graniczną.

Wymagania EBA w przypadku eksploatacji pojazdu na obszarze obejmującym stacje przygraniczne na terytorium Niemiec są zawarte w liście NNTR DE w bazie RDD.

Dotyczy to zarówno pojazdów już dopuszczonych do obrotu przez Prezesa UTK jak i we wnioskach o zezwolenie za pośrednictwem OSS.

Wnioskodawca ubiegający się o eksploatację pojazdów kolejowych do stacji przygranicznej na Słowacji, może zrobić to jedynie w trakcie procedowania wniosku o zezwolenie na dopuszczenie do obrotu w OSS. NSA Słowacji nie prowadzi konsultacji w zakresie eksploatacji do stacji przygranicznych pojazdów już dopuszczonych do eksploatacji.

 

ILE ZAPŁACISZ?

Za złożenie wniosku o indywidualną konsultację w sprawie eksploatacji pojazdów do stacji przygranicznych nie jest pobierana opłata.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

W przypadku pojazdów już dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski Prezes UTK kontaktuje się z właściwym NSA kraju członkowskiego w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku do UTK w celu weryfikacji czy dany pojazd spełnia odpowiednie wymagania. Prezes UTK nie może wydać samodzielnej zgody dopóki odpowiednie NSA nie zatwierdzi typu pojazdu do określonej stacji przygranicznej.

Wnioski o zezwolenie prowadzone za pośrednictwem OSS są rozpatrywane w zależności od rodzaju wniosku, jednak zgodnie z terminem wyznaczonym w rozporządzeniu (UE) 2018/545.

JAK OTRZYMASZ INFORMACJE O ROZSTRZYGNIĘCIU?

Wszelkie informacje przekazywane są w tej samej formie, w jakiej wpłynął wniosek.  Dodatkowo, informacja o stacji przygranicznej zostanie dodana do ID typu w bazie ERATV w formie komentarza.

PODSTAWA PRAWNA

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797.

do góry