Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Wsparcie przygotowawcze do zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu kolejowego

Przed złożeniem wniosku o zezwolenie dla typu pojazdu lub zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu, wnioskodawca może złożyć wniosek o udzielenie wsparcia przygotowawczego. Proces ten zapewni wymianę informacji dotyczących obowiązujących wymogów oraz treści i poziomu zaawansowania dokumentacji towarzyszącej wnioskowi pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem udzielającym zezwolenia. W efekcie przygotowana zostaje podstawa wsparcia przygotowawczego, którą w ciągu kolejnych 84 miesięcy można wykorzystać przy składaniu wniosku o zezwolenie.

Wsparcie przygotowawcze nie jest obowiązkowe, zapewnia jednak szereg korzyści, takich jak:

 • ułatwienie kontaktu pomiędzy stronami na wczesnym etapie procesu;
 • ustanowienie relacji pomiędzy organem wydającym zezwolenie, zainteresowanymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla obszaru użytkowania a wnioskodawcą;
 • sprawdzenie, czy wnioskodawca otrzymał wystarczające informacje, tak aby wiedział, czego się od niego oczekuje, w tym określenie zakresu wniosku;
 • osiągnięcie wspólnego porozumienia w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów (w szczególności klauzul przejściowych) w celu ustalenia podstawy obowiązujących przepisów;
 • wyjaśnienie sposobu przeprowadzania procesu udzielania zezwoleń dla pojazdu i sposobu podejmowania decyzji.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o udzielenie wsparcia przygotowawczego złożyć może każdy podmiot. Nie istnieją ograniczenia co do tego, kto może pełnić rolę wnioskodawcy.  Może to być zatem zarówno przewoźnik kolejowy, zarządca infrastruktury, producent, wykonawca modernizacji, właściciel czy dysponent pojazdu.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wszystkie wnioski o wsparcie przygotowawcze składać należy elektronicznie za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi (OSS) prowadzonego przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej, dostępnego pod adresem https://oss.era.europa.eu/logon.jsp 

Wniosek kierowany jest do Prezesa UTK lub Agencji. Proces udzielania wsparcia przygotowawczego jest jednakowy, niezależnie od tego, który z tych podmiotów będzie wydawał zezwolenie.

W przypadku pojazdów i / lub typów pojazdów, które mają być eksploatowane w więcej niż jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej podmiotem udzielającym wsparcie przygotowawcze będzie zawsze Agencja.

W przeciwnym razie tj. dla obszaru użytkowania tylko na sieci Rzeczypospolitej Polski wnioskodawca może zdecydować, czy złożyć wniosek do Agencji, czy do Prezesa UTK.

DOKUMENTACJA

Wraz z wnioskiem o wsparcie przygotowawcze należy dostarczyć następującą dokumentację towarzyszącą:

 1. opis typu pojazdu lub pojazdu, dla którego wnioskodawca zamierza uzyskać zezwolenie, w tym – w stosownych przypadkach – warianty lub wersje, o których dopuszczenie wnioskodawca zamierza się ubiegać, oraz opis zadań i działań niezbędnych, by je opracować;
 2. informację o wybranym przez wnioskodawcę podmiocie udzielającym zezwolenia i rodzaju lub rodzajach zezwoleń (art. 14 rozporządzenia 2018/545);
 3. określenie przewidywanego obszaru użytkowania;
 4. określenie przewidywanych warunków użytkowania pojazdu i innych ograniczeń (art. 20 rozporządzenia 2018/545);
 5. plan wnioskodawcy dotyczący jego części procesu udzielania zezwolenia dla pojazdu, w tym – w stosownych przypadkach – plan obejmujący testy na sieci;
 6. określenie metody przeprowadzania procesu określania obowiązujących wymogów (art. 13 rozporządzenia 2018/545);
 7. wykaz przepisów i wymogów określonych przez wnioskodawcę jako obowiązujące (art. 17–18 rozporządzenia 2018/545);
 8. wykaz ocen zgodności (art. 21 rozporządzenia 2018/545), w tym mających zastosowanie modułów i informację o stosowaniu pośredniego potwierdzenia weryfikacji, w stosownych przypadkach;
 9. opis uzgodnień praktycznych mających zastosowanie do użytkowania pojazdów do celów testów na sieci, w stosownych przypadkach;
 10. wykaz składających się na dokumentację dokumentów, które wnioskodawca przewiduje przedłożyć podmiotowi udzielającemu zezwolenia i zainteresowanym krajowym organom ds. bezpieczeństwa właściwym dla obszaru użytkowania w celu uzyskania zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu;
 11. propozycję języka, w jakim ma być prowadzony proces udzielenia zezwolenia dla pojazdu, (art. 10 rozporządzenia 2018/545);
 12. opis ustaleń organizacyjnych wnioskodawcy dotyczących jego części procesu udzielania zezwolenia dla pojazdu, w tym m.in. dane kontaktowe wnioskodawcy, dane osób odpowiedzialnych za kontakty, wnioski o ustanowienie koordynacji i wyznaczenie spotkań z podmiotem udzielającym zezwolenia i zainteresowanymi krajowymi organami ds. bezpieczeństwa właściwymi dla obszaru użytkowania.

ILE ZAPŁACISZ?

Za złożenie wniosku o udzielenie wsparcia przygotowawczego nie jest pobierana opłata.

PEŁNOMOCNICTWO DO REPREZENTOWANIA W OSS

Złożenie pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o wsparcie przygotowawcze w OSS jest konieczne z uwagi na charakter kont (indywidualne uprawnienia). Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy. Konieczne jest, aby wraz z wnioskiem załączyć do OSS przedmiotowe pełnomocnictwo oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

2 miesiące od złożenia kompletnego wniosku.

JAK OTRZYMASZ INFORMACJE O WYDANEJ PODSTAWIE WSPARCIA PRZYGOTOWAWCZEGO?

Wszelkie informacje przekazywane są za pośrednictwem systemu OSS.  

DODATKOWE INFORMACJE

Informacje dotyczące Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS)

Prezentacje dotyczące procedury wydawania zezwoleń

Strona internetowa Agencji Kolejowej UE.

Przewodnik dotyczący uzyskiwania zezwoleń dla pojazdów kolejowych

do góry