Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Modernizacja oraz odnowienie podsystemu strukturalnego instalacji stałych

Dokumentacja opisująca projekt

W przypadkach MODERNIZACJI lub ODNOWIENIA podsystemu strukturalnego instalacji stałych – należy przekazać Prezesowi UTK:

 1. zgłoszenie informacji o modernizacji/odnowieniu podsystemu strukturalnego;
 2. dokumentację opisującą projekt.

JAKIE PODMIOTY SĄ DO TEGO ZOBOWIĄZANE

- zarządca infrastruktury,

- przewoźnik kolejowy,

- użytkownik bocznicy kolejowej,

- podmiot zamawiający,

- producent albo jego upoważniony przedstawiciel

UWAGA! WYSTARCZY, JEŻELI ZGŁOSZENIA DOKONA JEDEN Z WYMIENIONYCH PODMIOTÓW.

Czym różni się modernizacja od odnowienia?

MODERNIZACJA - większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub jego części poprawiające całkowite osiągi podsystemu oraz skutkujące zmianą dokumentacji technicznej dołączonej do deklaracji weryfikacji WE, o ile taka dokumentacja techniczna istnieje;

ODNOWIENIE- większe prace wymienne w podsystemie lub w części podsystemu, które nie zmieniają całkowitych osiągów podsystemu.

Złożyłeś dokumentację – co dalej?

W TERMINIE 1 MIESIĄCA OD WPŁYWU DOKUMENTACJI:

Prezes UTK MOŻE ZAŻĄDAĆ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH pisemnie od podmiotu składającego dokumentację opisującą projekt.

Termin na ich przedłożenie: 1 MIESIĄC

NASTĘPNIE:

- po analizie samej dokumentacji, jak i

- po analizie informacji uzupełniających:

1. Prezes UTK może uznać, ŻE PODSYSTEM WYMAGA UZYSKANIA NOWEGO ZEZWOLENIA na dopuszczenie do eksploatacji

Wtedy wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne. Kończy się ono wydaniem decyzji NAKAZUJĄCEJ UZYSKANIE ZEZWOLENIE na dopuszczenie do eksploatacji

Termin na podjęcie decyzji – 4 miesiące od:

- stwierdzenia kompletności dokumentacji lub

- upływu terminu na złożenie informacji uzupełniających

2. Prezes UTK może uznać, ŻE PODSYSTEM NIE WYMAGA UZYSKANIA NOWEGO ZEZWOLENIA

–wówczas nie zostaje wszczęte żadne postępowanie administracyjne

Od czego zależy konieczność uzyskania zezwolenia?

Są 4 kryteria. SPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO Z NICH – OZNACZAĆ MOŻE TAKĄ KONIECZNOŚĆ:

 1. przewidziane prace mogą negatywnie oddziaływać na ogólny poziom bezpieczeństwa danego podsystemu;
 2. wymagają tego odpowiednie TSI;
 3. wymagają tego krajowe plany wdrażania TSI lub
 4. zmienione są wartości parametrów, na podstawie których udzielono zezwolenia.

Co może mieć wpływ na konieczność uzyskania zezwolenia?

W podsystemie Infrastruktura:

 1. podwyższenie prędkości konstrukcyjnej obowiązującej na linii;
 2. zmiana maksymalnych nacisków osi na linii związana z pracami w podsystemie;
 3. zmiany w infrastrukturze kolejowej związane z dostosowaniem do określonej długości pociągów planowanych do eksploatacji na linii;
 4. utworzenie obwodnicy, dodanie jednego lub większej liczby torów na istniejącej trasie;
 5. zmiany skrajni.

W podsystemie Energia:

 1. budowa nowych lub zmiana istniejących lokalizacji podstacji lub kabin sekcyjnych;
 2. zmiana mocy podstacji trakcyjnej z wymianą wyłączników szybkich;
 3. zmiana organizacji ruchu pociągów w wyniku przeprowadzonych prac w podsystemie;
 4. budowa sieci trakcyjnej na odcinku dotąd niezelektryfikowanym;
 5. instalacja systemu rekuperacji energii;
 6. przebudowa istniejącej sieci trakcyjnej ze zmianą typu sieci.

W podsystemie Sterowanie – urządzenia przytorowe m.in. dodanie lub zmiana funkcji w zakresie:

 1. kontroli pociągu;
 2. detekcji pociągu;
 3. głosowej łączności radiowej
 4. radiowej wymiany danych

Co w przypadku zmian obejmujących urządzenia ERTMS?

Wszystko zależy od tego, czy wdrażamy ERTMS po raz pierwszy, czy też dokonujemy zmian podsystemach, gdzie ERTMS już działa.

1. W przypadku modernizacji lub odnowienia podsystemu Sterowanie – urządzenia przytorowe obejmującego urządzenia ERTMS, a zatem:

- urządzeń ERTMS, które już są eksploatowane i

- dokonano w nich zmiany, która spełnia przesłanki uznania jej za modernizację lub odnowienie

Prezes UTK przed wydaniem decyzji w sprawie nakazania uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu po odnowieniu lub modernizacji zwraca się o opinię do Agencji.

2. W przypadku zabudowy urządzeń ERTMS po raz pierwszy:

wdrażanie takiego podsystemu zawsze wymaga uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Więcej na ten temat:

Wytyczne w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji przy wdrażaniu ERTMS na liniach kolejowych po raz pierwszy

Dodatkowe informacje

JAK MOŻESZ ZGŁOSIĆ MODERNIZACJĘ / ODNOWIENIE ?

Dowiesz się tutaj

ILE ZAPŁACISZ?

Brak opłaty wstępnej oraz końcowej

JAK OTRZYMASZ INFORMACJĘ O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LUB DECYZJI PREZESA UTK?

Wszystkie pisma zostaną doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP.

Podstawa prawna

Ustawa o transporcie kolejowym

do góry