Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego instalacji stałych

Podsystem strukturalny instalacji stałych może być dopuszczony do eksploatacji w przypadku gdy:

 • jest zbudowany i zainstalowany w taki sposób, że spełnia zasadnicze wymagania systemu kolei oraz jest zapewniona jego zgodność z istniejącym systemem kolei Unii, w skład którego wchodzi;
 • składniki interoperacyjności, z których jest zabudowany, są właściwe zainstalowane i wykorzystywane zgonie z przeznaczeniem;
 • urządzenia i budowle wchodzące w jego skład zostały dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami ustawy.

W przypadku gdy podsystem na skutek przeprowadzenia odnowienia lub modernizacji wymaga uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji, może on być eksploatowany na zasadach stosowanych w systemie zarządzania bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury do czasu uzyskania nowego zezwolenia.

Podsystemy strukturalne instalacji stałych to:

 • infrastruktura;
 • energia;
 • sterowanie – urządzenia przytorowe.

Budowanie nowej linii kolejowej modernizacja lub odnowienie linii już istniejącej może oznaczać obowiązek uzyskania trzech odrębnych zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji dla poszczególnych podsystemów, tj.: infrastruktura, energia i sterowanie –urządzenia przytorowe.

Kto może złożyć wniosek?

 • producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel;
 • zarządca infrastruktury;
 • użytkownik bocznicy kolejowej;
 • dysponent;
 • importer;
 • wykonawca modernizacji;
 • inwestor;
 • podmiot zamawiający.

Co przygotować?

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji jednego podsystemu strukturalnego;
 2. deklaracje weryfikacji WE podsystemu;
 3. dokumenty potwierdzające zgodność tych podsystemów z systemem, do którego są włączane, stwierdzoną w oparciu o odpowiednie TSI, przepisy krajowe i krajowy rejestr infrastruktury (RINF);
 4. dokumenty potwierdzające bezpieczną integrację tych podsystemów, stwierdzoną w oparciu o odpowiednie TSI, przepisy krajowe, krajowy rejestr infrastruktury (RINF), a także wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM);
 5. kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do eksploatacji urządzeń lub budowli ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 22f ust. 14 pkt 2 ustawy o transporcie kolejowym, wchodzących w skład podsystemu

Jak powinna wyglądać i co powinna zawierać deklaracja weryfikacji WE?

Deklaracje weryfikacji WE powinny być zgodne z rozporządzeniem 250/2019.

Jak możesz złożyć wniosek?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku;
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Stała opłata w wysokości 7 000 zł.
 • Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jaki jest czas realizacji?

.4 miesiące od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jak otrzymasz informacje o wydanym zezwoleniu?

Otrzymasz decyzję i zezwolenie doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP.

Jak sprawdzić czy zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji zostało wydane?

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem:

https://keb.utk.gov.pl/eKancelariaD/Raporty/StoredProcedureRaportPage.aspx?id=6016

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 780);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 czerwca 2021 r. w sprawie interoperacyjności (Dz.U. z 2021 r. poz. 1042);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 1358).
do góry