Nawigacja

➤ Dopuszczenie do eksploatacji

Stwierdzenie obowiązku/lub jego braku, uzyskania zezwolenia na dopuszczenia do eksploatacji dla podsystemu strukturalnego

W przypadkach modernizacji lub odnowienia podsystemu strukturalnego instalacji stałych zarządca infrastruktury, przewoźnik kolejowy, użytkownik bocznicy kolejowej, podmiot zamawiający, producent albo jego upoważniony przedstawiciel przekazuje Prezesowi UTK dokumentację opisującą projekt.

Prezes UTK w terminie miesiąca od wpływu dokumentacji może zażądać pisemnie od podmiotu składającego dokumentację opisującą projekt odpowiednich informacji uzupełniających, przy czym termin do ich przedłożenia nie może być dłuższy niż miesiąc.

Prezes UTK, po analizie dokumentacji opisującej projekt i ewentualnych informacji uzupełniających, może wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji administracyjnej nakazującej uzyskanie nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu po odnowieniu lub modernizacji. Wszczynając postępowanie administracyjne, Prezes UTK skieruje do podmiotu składającego informację o dokumentacji opisującej projekt zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Jeżeli Prezes UTK stwierdzi, że dana modernizacja lub odnowienie nie wymaga uzyskania nowego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji w określonym powyżej terminie, nie zostaje wszczęte żadne postępowanie administracyjne.

Prezes UTK przedmiotową decyzję administracyjną podejmuje w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia stwierdzenia kompletności dokumentacji lub od dnia upływu terminu na przedłożenie odpowiednich informacji uzupełniających.

Czym różni się modernizacja od odnowienia?

modernizacja - większe prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub jego części poprawiające całkowite osiągi podsystemu oraz skutkujące zmianą dokumentacji technicznej dołączonej do deklaracji weryfikacji WE, o ile taka dokumentacja techniczna istnieje;

odnowienie - większe prace wymienne w podsystemie lub w części podsystemu, które nie zmieniają całkowitych osiągów podsystemu.

Kto ma obowiązek przekazać dokumentację opisującą projekt wraz z oceną znaczenia zmiany, w przypadku modernizacji lub odnowienia podsystemu strukturalnego?

 • zarządca infrastruktury;
 • przewoźnik kolejowy;
 • użytkownik bocznicy kolejowej;
 • podmiot zamawiający;
 • producent albo jego uprawniony przedstawiciel.

Co należy przygotować?

 1. zgłoszenie informacji o modernizacji/odnowieniu podsystemu strukturalnego;
 2. dokumentację opisująca projekt.

Dokumentacja opisująca projekt jest analizowana przez Prezesa UTK przed wszczęciem postępowania administracyjnego z urzędu pod względem następujących przesłanek:

 • przewidziane prace mogą negatywnie oddziaływać na ogólny poziom bezpieczeństwa danego podsystemu;
 • wymagają tego odpowiednie TSI;
 • wymagają tego krajowe plany wdrażania TSI lub
 • zmienione są wartości parametrów, na podstawie których udzielono zezwolenia.

Jakie kluczowe zmiany w podsystemie, będą decydowały o konieczności uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji?

W podsystemie Infrastruktura:

 • podwyższenie prędkości konstrukcyjnej obowiązującej na linii;
 • zmiana maksymalnych nacisków osi na linii związana z pracami w podsystemie;
 • zmiany w infrastrukturze kolejowej związane z dostosowaniem do określonej długości pociągów planowanych do eksploatacji na linii;
 • utworzenie obwodnicy, dodanie jednego lub większej liczby torów na istniejącej trasie;
 • zmiany skrajni.

W podsystemie Energia:

 • budowa nowych lub zmiana istniejących lokalizacji podstacji lub kabin sekcyjnych;
 • zmiana mocy podstacji trakcyjnej z wymianą wyłączników szybkich;
 • zmiana organizacji ruchu pociągów w wyniku przeprowadzonych prac w podsystemie;
 • budowa sieci trakcyjnej na odcinku dotąd niezelektryfikowanym;
 • instalacja systemu rekuperacji energii;
 • przebudowa istniejącej sieci trakcyjnej ze zmianą typu sieci.

W podsystemie Sterowanie – urządzenia przytorowe m.in. dodanie lub zmiana funkcji w zakresie:

 • kontroli pociągu;
 • detekcji pociągu;
 • głosowej łączności radiowej
 • radiowej wymiany danych

Jak możesz zgłosić modernizację lub odnowienie?

 • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
 • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku;
 • złożyć osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK;
 • złożyć poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • Brak opłaty wstępnej oraz końcowej

Jaki jest czas realizacji?

1 miesiąc od wpływu dokumentacji - w tym terminie Prezes UTK może zażądać pisemnie od podmiotu składającego dokumentację opisującą projekt odpowiednich informacji uzupełniających.

4 miesiące od dnia stwierdzenia kompletności dokumentacji lub od dnia upływu terminu na przedłożenie odpowiednich informacji uzupełniających, w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego – w tym terminie Prezes UTK wydaje decyzję

Jak otrzymasz informacje o wszczęciu postępowania lub decyzji Prezesa UTK?

Wszystkie pisma zostaną doręczone pocztą albo przez platformę ePUAP.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 780);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. poz. 1358)
do góry