Nawigacja

Odstępstwo od stosowania TSI

Stosowanie aktualnych TSI do oceny nowych i modernizowanych podsystemów jest zasadą. Jednakże proces wdrażania interoperacyjności jest procesem przewidzianym na wiele lat, dlatego od tej zasady przewidziane są wyjątki.

Jednym z nich jest przyznanie odstępstwa od stosowania TSI. Jest to proces, w którym decyzję wydaje Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, uwzględniając stanowisko Komisji Europejskiej.

Kiedy udzielenie odstępstwa od stosowania TSI jest możliwe?

Decyzja o udzielająca zgodę na odstępstwo od stosowania TSI może zostać wydana w przypadku:

1) publikacji nowych TSI w czasie projektowania lub budowy nowego podsystemu albo modernizacji lub odnowienia istniejącego podsystemu albo jego części - będących na zaawansowanym etapie realizacji lub będących przedmiotem zobowiązań umownych;

2) projektów dotyczących odnowienia lub modernizacji istniejącego podsystemu - gdy skrajnia ładunkowa, szerokość toru, odstęp między osiami torów lub system zasilania elektrotrakcyjnego tego podsystemu nie są zgodne z TSI dotyczącymi tego podsystemu;

3) projektów dotyczących odnowienia, rozbudowy lub modernizacji istniejącego podsystemu - gdy zastosowanie TSI podważyłoby opłacalność ekonomiczną projektu lub spójność sieci kolejowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) konieczności szybkiego przywrócenia spójności sieci kolejowej w następstwie poważnego wypadku lub klęski żywiołowej - gdy z przyczyn ekonomicznych lub technicznych nie jest możliwe częściowe lub pełne zastosowanie TSI;

5) pojazdów kolejowych jadących do lub z państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, w których szerokość toru różni się od tej, która jest stosowana na głównej sieci kolejowej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może złożyć wniosek?

Producent podsystemu albo jego upoważniony przedstawiciel, zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, importer, wykonawca modernizacji, inwestor albo podmiot zamawiający.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać odstępstwo?

Złożyć wniosek wraz z ustawowymi załącznikami tj. dokumentację w formie papierowej oraz
w formie dokumentu elektronicznego zawierającą:

1)  opis prac, urządzeń, budowli, pojazdów, oprogramowań i usług, których dotyczy odstępstwo, dokładne określenie terminów realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy odstępstwo, parametrów technicznych, położenia geograficznego oraz zakresu technicznego i eksploatacyjnego oddziaływania na system kolei;

2)  odniesienie do TSI, których dotyczy wniosek o przyznanie odstępstwa;

3)  odniesienie do krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych określonych przez wnioskodawcę, wskazanych w Liście Prezesa;

4)  w przypadku publikacji nowych TSI w czasie projektowania lub budowy nowego podsystemu dowody poświadczające zaawansowany etap realizacji projektu;

5)  uzasadnienie techniczne, ekonomiczne, handlowe, eksploatacyjne lub administracyjne wskazujące na konieczność udzielenia odstępstwa;

6)  wszelkie  inne dokumenty uzasadniające wniosek o przyznanie odstępstwa.

Jaki jest dalszy przebieg postępowania?

Informacja o planowanym odstępstwie wraz z dokumentacją przekazywana jest przez Prezesa UTK do Komisji Europejskiej, a postępowanie prowadzone w tym zakresie zostaje zawieszone do czasu wydania opinii przez Komisję Europejską. W zależności od podstawy złożenia wniosku, Prezes UTK może przyznać odstępstwo od stosowania TSI w przypadku pozytywnej opinii Komisji Europejskiej, bądź jeżeli Komisja Europejska nie wydała opinii w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania jej kompletnej dokumentacji.

Jak złożyć wniosek?

  • przesłać pocztą na adres Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
  • złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Transportu Kolejowego w godzinach 8:15-16:15 od poniedziałku do piątku
  • osobiście w wybranym Oddziale Terenowym UTK
  • poprzez platformę ePUAP.

Ile zapłacisz?

•             Opłata wstępna wynosi 1100 zł,

•           Opłata końcowa jest obliczana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i zależna jest od pracochłonności. Opłata maksymalna za pracochłonność wynoszącą ponad
50 godzin może wynieść do 12 000 zł.

•             Opłatę należy wnieść na konto bankowe Urzędu Transportu Kolejowego: 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Opłaty dokonywane spoza granic Polski należy wnieść na konto: PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Podstawa prawna

Ustawa o transporcie kolejowym

 Polecamy

do góry