Nawigacja

Szablon dokumentacji systemu utrzymania dla pojazdów kolejowych

16.10.2020

Dokumentacja systemu utrzymania (DSU) pojazdów kolejowych w wielu przypadkach nie musi być zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jednak DSU powinny spełniać określone kryteria. By je jak najlepiej wypełnić warto skorzystać ze wzoru przygotowanego przez UTK.

25 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1525). Główną zmianą w rozporządzeniu było zniesienie obowiązku zatwierdzania przez Prezesa UTK DSU dla pojazdów:

  • przeznaczonych wyłącznie do użytku turystycznego nieporuszających się po sieci kolejowej,
  • kolei wąskotorowych,
  • przeznaczonych do użytku lokalnego nieporuszających się po sieci kolejowej,
  • podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów (NVR).

Dla pojazdów niewymienionych powyżej utrzymany został obowiązek zatwierdzania DSU przez Prezesa UTK, na dotychczasowych zasadach. Należą do nich m.in. lokomotywy spalinowe typu 401Da (Ls-350E), pojazd specjalny bez napędu typu CP45R, lokomotywa spalinowa typu 794, koparka dwudrogowa ATLAS AB 1604 K ZW, czy też lokomotywa spalinowa typu 409 Da serii SM03.

Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie pojazdu kolejowego (ECM) powinien zapewnić jego utrzymanie w sposób gwarantujący bezpieczną eksploatację zgodną z dokumentacją utrzymaniową, warunkami technicznymi eksploatacji pojazdów kolejowych określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ustawy o transporcie kolejowym oraz w TSI. Odpowiedzialność za stan techniczny pojazdów spoczywa na eksploatującym je podmiocie, czyli przewoźniku kolejowym lub zarządcy infrastruktury (użytkowniku bocznicy kolejowej).

Prezes UTK ma kompetencje związane z weryfikacją stanu technicznego pojazdów oraz ich utrzymania zgodnie z aktualną dokumentacją systemu utrzymania.

Zachęcamy do przygotowywania dokumentacji na podstawie przykładu zaproponowanego przez Urząd Transportu Kolejowego.

 

Pliki do pobrania
Polecamy

do góry