Nawigacja

Przypominamy o obowiązkach dotyczących interoperacyjności

31.01.2017

Precyzyjne i jasne formułowanie warunków przetargu na tabor przez organizatorów transportu publicznego, a następnie ich rzetelne egzekwowanie jest gwarancją spełnienia przez pojazd wszelkich wymagań technicznych i prawnych. W konsekwencji pozwoli to na sprawne wprowadzenie pojazdu do obrotu i jego bezpieczną eksploatację.

Każdy nowo produkowany czy też modernizowany pojazd kolejowy powinien spełniać odpowiednie wymagania krajowe i europejskie. Organizatorzy transportu publicznego już na etapie opracowywania warunków przetargowych zobowiązani są do określenia wymagań.

Zagadnienie odnosi się przede wszystkim do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na tabor (SIWZ). Ostatecznie to na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia spełnienia przez pojazd określonych wymagań w procesie dopuszczenia pojazdu do eksploatacji.

Niezwykle ważne jest zatem, aby wszelkie wymagania ujęte w SIWZ były precyzyjne i nie wprowadzały wykonawców w błąd. Dlatego też powinny one uwzględniać aktualne wymagania prawne z obszaru kolejnictwa.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

  • zgodność pojazdu z aktualnie obowiązującymi TSI -  zarówno nowe tak jak i modernizowane pojazdy kolejowe muszą wykazywać techniczną zgodność z TSI, które mają zastosowanie;
  • zgodność pojazdu z aktualnymi wymaganiami krajowymi - należy zapewnić zgodność pojazdu z wymaganiami krajowymi co najmniej w odniesieniu do zgodności z siecią. Wymagania w tym zakresie ujęte zostały w wykazie krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych (tzw. Liście Prezesa UTK);
  • koniec okresu przejściowego TSI Loc&Pass 2011 1 czerwca 2017 r. - zagadnienie okresów przejściowych stosowania TSI Loc&Pass zostało szczegółowo przedstawione w stanowisku Prezesa UTK z 9 listopada 2016  r.;
  • przeznaczenie pojazdu - szczególnie istotne przy określaniu wymagań dla pojazdów przeznaczonych do ruchu międzynarodowego.

Wyjatkowo istotną kwestią jest także określenie takiego terminu realizacji zamówienia, który uwzględnia uwarunkowania związane z procedurami dopuszczenia pojazdu do eksploatacji. Pod uwagę należy wziąć fakt, że wykonawca w określonym przez zamawiającego terminie będzie zobligowany nie tylko do faktycznego wykonania zamówienia, ale także do przeprowadzenia procedury weryfikacji WE pojazdu  oraz uzyskania zezwolenia  na dopuszczenie do eksploatacji.

Przypominamy, że nowa Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego została opublikowana 27 stycznia 2017 r. i znajduje się pod adresem http://mib.bip.gov.pl/obwieszczenia-mib/76857_ogloszenie.html.Polecamy

do góry