Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Złóż wniosek o uzgodnienie projektu planu lub decyzji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

Od 25 października 2019 r. Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego przyznano kompetencje związane z uzgadnianiem projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Które linie kolejowe mają znaczenie państwowe?

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym to istniejąca lub projektowana linia kolejowa, której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi. Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym określony został w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.).

Prezes UTK nie jest organem właściwym w sprawie uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Krąg podmiotów uprawnionych do opiniowania i uzgadniania rozwiązań przyjętych w projekcie studium wskazany został w art. 11 pkt 5 u.p.z.p. i nie obejmuje Prezesa UTK.

Kto może wystąpić o uzgodnienie?

Właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta może złożyć wniosek o uzgodnienie:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • w projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym,
 • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim (w uzgodnieniu z marszałkiem województwa),
 • projektu decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku, gdy inwestycja, której dotyczy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projekt decyzji o warunkach zabudowy wykraczają poza obszar jednej gminy, właściwym miejscowo do złożenia wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

Marszałek województwa może złożyć wniosek o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

Wojewoda może złożyć wniosek o uzgodnienie:

 • projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
 • projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do inwestycji na terenach zamkniętych.

Tereny zamknięte to tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji (art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.). W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Dokumentacja geodezyjna określająca przebieg granic i powierzchnię terenu zamkniętego przekazywana jest przez organy wydające decyzje o zamknięciu terenu właściwym terytorialnie starostom w trybie art. 22 ustawy.

Jaki jest zakres uzgodnień?

Na podstawie przepisów u.p.z.p. Prezes UTK jest organem właściwym w sprawach dotyczących uzgadniania:

 • projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa – jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
 • projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Co należy przygotować?

Do wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy załączyć:

 • treść projektu uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego projektem planu,
 • prognozę oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o uzgodnienie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa należy załączyć projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Do wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy załączyć:

 • projekt decyzji wraz z załącznikiem graficznym,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku obowiązku uzyskania takiej decyzji).

We wniosku należy wpisać numer linii kolejowej o znaczeniu państwowym oraz nazwę linii kolejowej lub jej odcinka, do którego przylega obszar objęty projektem planu lub decyzji.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wnioski o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektów planów lub decyzji wraz z załącznikami można składać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki podawczej: /UTK/SkrytkaESP) w postaci pisma ogólnego do UTK. W tym celu należy posiadać Profil Zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną i czytnikiem w komputerze. Dokumentyw wersji papierowej można składać lub nadesłać do Centrali Urzędu Transportu Kolejowego lub do właściwego terytorialnie Oddziale Terenowym UTK.

W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu (art. 392 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego).

Dokument powinien być złożony w jednym egzemplarzu i zaadresowany do organu, którym jest Prezes UTK (nawet w przypadku składania w wersji papierowej we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym UTK).

Ile zapłacisz?

Złożenie wniosku o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektu planu lub decyzji z zakresu zagospodarowania przestrzennego jest bezpłatne.

Ile będziesz czekać?

Terminy udzielenia odpowiedzi są następujące:

 • w przypadku zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 21 dni,
 • w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – termin określony przez wnioskodawcę w zakresie od 14 do 30 dni. Prezes UTK może w uzasadnionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zmianę terminu, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na dokonanie uzgodnienia,
 • w przypadku wniosku o uzgodnienie planu zagospodarowania przestrzennego województwa – termin wskazany przez wnioskodawcę, ale nie krótszy niż 40 dni,
 • w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 2 tygodnie,
 • w przypadku wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 2 tygodnie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293) (u.p.z.p.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 
Polecamy

do góry