Nawigacja

Uzgadnianie warunków zabudowy

24.04.2020

Projekty miejscowego zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym należy uzgodnić z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. Z UTK można kontaktować się drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP-u.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ma kompetencje związane z uzgadnianiem:

  • projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa – jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
  • projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Kompetencje Prezesa UTK nie obejmują gruntów przy wszystkich liniach kolejowych. W zakresie opiniowania projektów planów i decyzji dotyczy wyłącznie gruntów i obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Prezes UTK nie jest organem właściwym w sprawie uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Linie kolejowe o znaczeniu państwowym

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym  to istniejąca lub projektowana linia kolejowa, której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi. Wykaz takich linii znajduje się w wykazie linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Karta usługi

Na stronie usługi/Plany zagospodarowania zamieściliśmy opis procedury uzgodnienia projektów planów zagospodarowania i projektów decyzji oraz przedmiotu wniosku o uzgodnienie w zależności od podmiotu wnioskującego.  W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

Wnioski o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektów planów lub decyzji wraz z załącznikami można wygodnie złożyć za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki podawczej: /UTK/SkrytkaESP). Jest też możliwość złożenia wniosków w sposób tradycyjny w wersji papierowej np. we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym UTK lub Centrali Urzędu Transportu Kolejowego.

Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym




Polecamy

do góry