Nawigacja

Uzgadnianie warunków zabudowy

20.12.2019

W przypadku terenów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego należy uzgodnić projekty miejscowego zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o warunkach zabudowy i projekty o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zachęcamy do przesyłania projektów planów i decyzji przez e-PUAP.

Od października 2019 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego ma nowe kompetencje związane z uzgadnianiem:

  • projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa – jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
  • projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – w odniesieniu do obszarów przyległych do linii kolejowej o znaczeniu państwowym.

Warto pamiętać, że nowa właściwość Prezesa UTK nie obejmuje gruntów przy wszystkich liniach kolejowych. W zakresie opiniowania projektów planów i decyzji dotyczy wyłącznie gruntów i obszarów przyległych do linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Prezes UTK nie jest organem właściwym w sprawie uzgadniania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Linie kolejowe o znaczeniu państwowym

Linia kolejowa o znaczeniu państwowym  to istniejąca lub projektowana linia kolejowa, której budowa, utrzymanie i eksploatacja uzasadniona jest ważnymi względami gospodarczymi, społecznymi, ekologicznymi lub obronnymi. Wykaz takich linii można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.).

Zachęcamy korzystania z e-PUAP

Wnioski o uzgodnienie przez Prezesa UTK projektów planów lub decyzji wraz z załącznikami można wygodnie złożyć za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki podawczej: /UTK/SkrytkaESP). Jest też możliwość złożenia wniosków w sposób tradycyjny w wersji papierowej np. we właściwym terytorialnie Oddziale Terenowym UTK lub Centrali Urzędu Transportu Kolejowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu (art. art. 392 KPA).

Należy wybrać jeden ze sposobów składania wniosku:  albo przez ePUAP, albo w papierze. Dokument powinien być złożony w jednym egzemplarzu i zaadresowany do organu, którym jest Prezes UTK.

W razie pytań prosimy o kontakt z Departamentem Obsługi Prawnej.

Odwołania prawne:

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) (KPA)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 552, z późn. zm.)Polecamy

do góry