Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Wpis do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

  Jeżeli chcesz prowadzić ośrodek szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, powinieneś uzyskać wpis do rejestru ośrodków szkolenia.

  Kto może uzyskać?

  Przedsiębiorca:

  1. w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
  2. który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej, urzędującego członka organu zarządzającego lub organu nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub spółce partnerskiej, komplementariusza w spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej oraz prokurenta;
  3. który posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
  4. który prowadzi szkolenia na podstawie programów szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzeniu w sprawie świadectwa maszynistów;
  5. zapewniający prowadzenie szkoleń przez instruktorów wpisanych do wykazu, którzy powinni posiadać:
   • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym realizowanemu tematowi szkolenia;
   • co najmniej średnie wykształcenie;
   • licencje maszynisty i świadectwa maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej w zakresie odpowiadającym realizowanemu szkoleniu - w przypadku instruktorów prowadzących szkolenia praktyczne z prowadzenia pojazdu kolejowego.
  6. zapewniający przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy i umiejętności przez egzaminatorów wpisanych do rejestru egzaminatorów, o którym mowa w art. 22be ust. 1, oraz którzy złożyli pisemną deklarację wykonywania czynności egzaminatora w sposób bezstronny
   i niedyskryminujący;
  7. który terminowo wprowadza dane o przeprowadzonych szkoleniach oraz sprawdzianach wiedzy i umiejętności do rejestru, o którym mowa w art. 25x ust. 1
  8. który spełnia szczegółowe wymagania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie ośrodków szkolenia;
  9. który posiada zbiór obowiązujących przepisów w zakresie objętym programem szkoleń oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności;
  10. który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.

  Co należy zrobić?

  W celu założenia działalności polegającej na prowadzeniu ośrodka szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów powinieneś pobrać formularz wniosku wraz z załącznikami, dostępny
  na stronie internetowej UTK.

  Co należy przygotować?

  Powinieneś przygotować wypełniony wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wraz ze wskazanymi wyżej załącznikami.

  Pamiętaj, że wniosek powinien zawierać następujące informacje:

  1. firmę podmiotu;
  2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu podmiotu;
  3. numer podmiotu w odpowiednim rejestrze;
  4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
  5. zakres czynności wykonywanych przez ośrodek szkolenia, który obejmuje:
  • szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej,
  • szkolenie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących:
   • infrastruktury kolejowej,
   • pojazdu kolejowego,
  • przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, lub
  • szkolenie i egzaminowanie maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
   w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej.

  Do wniosku o wpis do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów powinieneś załączyć:

  1. wykaz zawierający imiona i nazwiska instruktorów wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie;
  2. pisemne oświadczenie, którego wzór najdziesz tutaj.

  Gdzie należy złożyć?

  Wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa).

  Ile zapłacisz?

  Wysokość opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

  Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu do rejestru oraz wysokości opłaty.

  W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu wpisu do rejestru ośrodków szkolenia”
  i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

  Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

  W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070  , 

  Ile będziesz czekać?

  Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 602 );
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz. 221);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 listopada  2022 r. w sprawie ośrodków szkolenia maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. z 2022r., poz. 2355 ).

     Polecamy

do góry