Nawigacja

Wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Jeżeli chcesz prowadzić ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, powinieneś uzyskać wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania.

Kto może uzyskać?

Przedsiębiorca:

 1. w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
 2. który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 3. który posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie szkoleń i egzaminów;
 4. który prowadzi szkolenia na podstawie programów szkoleń, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzeniu w sprawie świadectwa maszynistów;
 5. zapewniający prowadzenie szkoleń przez instruktorów wpisanych do wykazu, którzy powinni posiadać:
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym realizowanemu tematowi szkolenia;
  • co najmniej średnie wykształcenie;
  • licencje maszynisty i świadectwa maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej w zakresie odpowiadającym realizowanemu szkoleniu - w przypadku instruktorów prowadzących szkolenia praktyczne z prowadzenia pojazdu kolejowego.
 6. zapewniający prowadzenie egzaminów przez egzaminatorów wpisanych do wykazu, którzy złożyli pisemną deklarację prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i niedyskryminujący oraz powinni posiadać:
  • co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień będących przedmiotem egzaminu, nabyte w ciągu ostatnich 5 lat;
  • co najmniej średnie wykształcenie;
  • licencje maszynisty i świadectwo maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej w zakresie odpowiadającym przeprowadzanemu egzaminowi - w przypadku egzaminatorów przeprowadzających egzamin praktyczny z prowadzenia pojazdu kolejowego;
  • znajomość języka polskiego odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  • ukończone szkolenie z zakresu zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej obowiązujących na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze, co najmniej 80 godzin, przeprowadzone przez ośrodek szkolenia i egzaminowania posiadający odpowiednie uprawnienia - w przypadku egzaminatorów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej;
 7. który zawiadamia Prezesa UTK, nie później niż 14 dni przed planowanym egzaminem, o terminie i miejscu jego przeprowadzenia;
 8. który spełnia szczegółowe wymagania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania;
 9. który posiada zbiór obowiązujących przepisów w zakresie objętym programem szkoleń i egzaminów;
 10. który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne.

Co należy zrobić?

W celu założenia działalności polegającej na prowadzeniu ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów powinieneś pobrać formularz wniosku wraz z załącznikami, dostępny na stronie internetowej UTK.

Co należy przygotować?

Powinieneś przygotować wypełniony wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wraz ze wskazanymi wyżej załącznikami.

Pamiętaj, że wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 1. firmę podmiotu;
 2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu podmiotu;
 3. numer podmiotu w odpowiednim rejestrze;
 4. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
 5. zakres czynności wykonywanych przez ośrodek szkolenia i egzaminowania, który obejmuje:
 • szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty w zakresie ogólnej wiedzy zawodowej,
 • szkolenie i egzaminowanie kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie świadectw maszynisty w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących:
  • infrastruktury kolejowej,
  • pojazdu kolejowego,
 • przeprowadzanie szkoleń i sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, lub
 • szkolenie i egzaminowanie maszynistów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ogólnych kompetencji językowych, zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów powinieneś załączyć:

 1. wykaz zawierający imiona i nazwiska instruktorów oraz egzaminatorów wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie;
 2. pisemne deklaracje prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i niedyskryminujący;
 3. pisemne oświadczenie, którego wzór najdziesz tutaj.

Gdzie należy złożyć?

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa).

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu do rejestru oraz wysokości opłaty.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1566).


Polecamy

do góry