Nawigacja

Aktualizacja wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

W przypadku zmian danych zawartych we wpisie do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, tj.:

  • dopisania / wykreślenia instruktora lub egzaminatora z wykazu instruktorów lub egzaminatorów;
  • dopisania / wykreślenia lokalizacji ośrodka szkolenia lub egzaminowania maszynistów lub kandydatów na maszynistów;
  • rozszerzenia zakresu wykonywanych czynności przez ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów lub kandydatów na maszynistów.

Kto może uzyskać?

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który chce zaktualizować dane w rejestrze.

Co należy zrobić?

W zależności od tego jakiej czynności chcesz dokonać, powinieneś wypełnić odpowiedni wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej UTK:

  • Wniosek o dokonanie zmian w zakresie wykonywanych czynności lub
  • Wniosek o dokonanie zmiany lokalizacji ośrodka szkolenia i egzaminowania lub
  • Wniosek o zmianę w wykazie instruktorów i egzaminatorów

Nie zapomnij o załącznikach wskazanych do wypełnienia wybranego wniosku.

Co należy przygotować?

Należy wypełnić odpowiedni wniosek wraz ze wskazanymi załącznikami.

Gdzie należy wysłać?

Wniosek o dokonanie zmian w zakresie wykonywanych czynności lub wniosek o dokonanie zmiany lokalizacji ośrodka szkolenia i egzaminowania lub wniosek o zmianę w wykazie instruktorów i egzaminatorów wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa).

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za zmianę / wykreślenie wpisu w rejestrze ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu do rejestru, wysokości opłaty.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu zmiany/wykreślenia wpisu w rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1566);


Polecamy

do góry