Nawigacja

  Usługi dla ośrodków szkoleniowych

  logo user_manual Instrukcje (Kolejowe e-Bezpieczeństwo)

  Aktualizacja wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

  Aktualizacja wpisu do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

  W przypadku zmian danych zawartych we wpisie do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, tj.:

  • dopisania / wykreślenia lokalizacji ośrodka szkolenia lub egzaminowania maszynistów lub kandydatów na maszynistów;
  • rozszerzenia zakresu wykonywanych czynności przez ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów lub kandydatów na maszynistów.

  Kto może uzyskać?

  Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który chce zaktualizować dane w rejestrze.

  Co należy zrobić?

  W zależności od tego jakiej czynności chcesz dokonać, powinieneś wypełnić odpowiedni wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej UTK:

  • Wniosek o dokonanie zmian w zakresie wykonywanych czynności lub
  • Wniosek o dokonanie zmiany lokalizacji ośrodka szkolenia i egzaminowania.

  Nie zapomnij o załącznikach wskazanych do wypełnienia wybranego wniosku.

  Co należy przygotować?

  Należy wypełnić odpowiedni wniosek wraz ze wskazanymi załącznikami.

  Gdzie należy wysłać?

  Wniosek o dokonanie zmian w zakresie wykonywanych czynności lub wniosek o dokonanie zmiany lokalizacji ośrodka szkolenia i egzaminowania lub wniosek o zmianę w wykazie instruktorów i egzaminatorów wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa).

  Ile zapłacisz?

  Wysokość opłaty za zmianę / wykreślenie wpisu w rejestrze ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wynosi równowartość 200 euro ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wpisu.

  Opłatę powinieneś wnieść na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma informującego o dacie wpisu do rejestru, wysokości opłaty. W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu zmiany/wykreślenia wpisu w rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania” i prześlij potwierdzenie dokonanego przelewu podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego.

  Jeśli w sprawie ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

  • dokumentu pełnomocnictwa;
  • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

  W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

  Ile będziesz czekać?

  Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

  Podstawa prawna

  • Ustawa o transporcie kolejowym
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

     Polecamy

do góry