Nawigacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej

Jeśli posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa i w międzyczasie dokonałeś istotnych modyfikacji (np. opracowałeś nowe przepisy wewnętrzne, zacząłeś użytkować nowy typ budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych), powinieneś wystąpić do Prezesa UTK o jego zmianę.

Kto?

Użytkownik bocznicy kolejowej posiadający ważne świadectwo bezpieczeństwa, który dokonał istotnych zmian w prowadzonej działalności.

Pamiętaj, że z wnioskiem o zmianę świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej możesz wystąpić tylko jeśli Prezes UTK wydał aktualne świadectwo bezpieczeństwa. O zmianę świadectwa możesz wnioskować wyłącznie w okresie jego ważności.

Co zrobić?

Jeśli jesteś użytkownikiem bocznicy kolejowej i posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa, a na bocznicy kolejowej wprowadziłeś istotne zmiany, o których mowa m.in. w pkt 1, złóż do Prezesa UTK wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa.

Pamiętaj, by we wniosku podać numer decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa, datę jej wydania oraz numer świadectwa bezpieczeństwa, które ma zostać zmienione.

Co przygotować?

By skutecznie złożyć wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej wraz z dołączonym wykazem zmian, których wzór znajdziesz tutaj;
 • krótko uzasadnić wnioskowane zmiany;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach budowli, typach urządzeń i typach pojazdów kolejowych, aktualny wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych lub w przypadku nieposiadania i nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, zamiennie oświadczenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej, których wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć, w przypadku opracowania nowych przepisów wewnętrznych, aktualny wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury na bocznicy kolejowej oraz zasady i wymagania organizacyjne związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, albo oświadczenie o stosowaniu regulacji wewnętrznych zarządcy, z którym bocznica jest połączona lub przewoźnika kolejowego obsługującego bocznicę, których wzór znajdziesz tutaj;

 • złożyć, w przypadku opracowania nowego regulaminu w związku z np. wprowadzeniem nowych typów budowli, urządzeń lub pojazdów, czy też nowych przepisów wewnętrznych, regulamin pracy bocznicy kolejowej uzgodniony przez zarządcę infrastruktury kolejowej, z którą bocznica kolejowa jest połączona;
 • złożyć, w przypadku zmian związanych z prowadzeniem prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi, oświadczenie o nieprowadzeniu prac ładunkowych z towarami niebezpiecznymi w rozumieniu Regulaminu dla Międzynarodowego Przewozu Kolejami Towarów Niebezpiecznych (RID) i/lub zał. 2 do SMGS, którego wzór znajdziesz tutaj;

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym.

Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Pamiętaj również, że w wykazie eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń zamieszczasz jedynie te typy, które faktycznie użytkuje się na bocznicy kolejowej, nie zaś wszystkie typy które posiadasz.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa zapłać 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Powyższa kwota jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa.

Opłaty z tytułu zmiany świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000. Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o zmianę świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 3 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być dłuższy niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

 • Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;
 • Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1548);
 • Obwieszczenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania regulaminu pracy bocznicy kolejowej, sporządzanego przez jej użytkownika;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).


Polecamy

do góry