Nawigacja

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego

W jakich przypadkach?

W przypadku podmiotu łączącego funkcję przewoźnika i zarządcy, który chce ubiegać się o uzyskanie jednego świadectwa bezpieczeństwa pokrywającego obie funkcje.

Kto?

Przedsiębiorca, który zarządza drogami kolejowymi:

 1. kolei wąskotorowych,
 2. funkcjonalnie oddzielonymi od reszty systemu kolei (przeznaczonymi do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych lub wpisanymi do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów),
 3. eksploatowanymi wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
 4. stanowiącymi infrastrukturę prywatną,
 5. posiadającymi status bocznicy kolejowej

i realizuje funkcję przewoźnika wykonując przewozy po własnych drogach kolejowych wymienionych powyżej lub po torach stacyjnych wyznaczonych przez innego zarządcę do obsługi przewozów na infrastrukturze kolejowej:

 1. eksploatowanej wyłącznie w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych,
 2. stanowiącej infrastrukturę prywatną lub
 3. posiadającej status bocznicy kolejowej.

Co zrobić?

Jeśli jesteś uprawniony do uzyskania wspólnego świadectwa bezpieczeństwa, złóż do Prezesa UTK wniosek o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa wraz z wymaganymi załącznikami.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury i przewoźnika kolejowego, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • wypełnić wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudniasz pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj, którego wzór znajdziesz tutaj;

w przypadku gdy eksploatujesz własne pojazdy kolejowe, powinieneś:

 • złożyć oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj,
 • złożyć oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych zatrudniasz pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajdziesz tutaj;

w przypadku nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, powinieneś::

 • złożyć oświadczenie o nieposiadaniu świadectw sprawności technicznej i nie eksploatowaniu pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;
 • złożyć  wykaz przepisów wewnętrznych, określających warunki techniczne oraz zasady i wymagania związane z utrzymaniem i eksploatacją pojazdów kolejowych, którego wzór znajdziesz tutaj;

dodatkowo konieczne jest przedłożenie:

 • opisu zarządzanej infrastruktury (opis taki jest niezbędny aby wpisać prawidłowe dane na świadectwie bezpieczeństwa), którego wzór znajdziesz tutaj.

Opis powinien zawierać dane dotyczące linii kolejowej (szerokość, długość) oraz określenie początku i końca zarządzanej infrastruktury (z podaniem kilometrażu punktu początkowego i końcowego, nazwy i numeru zarządzanej linii kolejowej), oświadczenie o zarządzaniu infrastrukturą kolejową, plan sytuacyjny infrastruktury kolejowej. Z planu powinien wynikać przyjęty kilometraż linii, a także początek i koniec zarządzanej infrastruktury. Plan sytuacyjny powinien być czytelny oraz zawierać legendę, w przypadku dalszego styku z linią normalnotorową należy podać odległość w metrach do tej linii.

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym. Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek pocztą.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa zapłać 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Powyższa kwota to opłata, która jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o wydanie świadectwa bezpieczeństwa.

W przypadku:

 • gdy jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów i poruszasz się po infrastrukturze prowadząc na niej przewozy okolicznościowe pociągami „Retro”, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).
 • W przypadku, gdy wykonujesz przewozy po linii w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Opłaty z tytułu wydania wspólnego świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000.  Jeśli chcesz dokonać opłat spoza Polski, to powinieneś je wnieść na konto nr PL47101010100055002231000000, SWIFT/BIC NBPLPLPW.

Jeśli w sprawie o wydanie wspólnego świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy właściwego miejscowo organu podatkowego.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie wspólnego świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 3 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może być inny niż ten wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 r., poz. 1827);
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz trybu wydawania, przedłużania, zmiany i cofania autoryzacji bezpieczeństwa, certyfikatów bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1548);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).


Polecamy

do góry