Nawigacja

Roczne sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

29.01.2018

Do końca lutego należy złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją za rok 2017. Niezłożenie sprawozdania w terminie wiąże się z nałożeniem kary pieniężnej.

Wzór formularza sprawozdania wraz z objaśnieniami, zawarty jest w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania (Dz. U. z 2012 r., poz. 966).

Nieterminowe złożenie sprawozdań podlega karze zgodnie z treścią załącznika do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 169). W przypadku przesłania sprawozdań pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Sprawozdania powinno być podpisane zgodnie z reprezentacją wskazaną w KRS lub CEIDG lub przez wyznaczonego pełnomocnika (szczegóły znajdują się w karcie usługi, dotyczącej złożenia sprawozdania). Zachęcamy również do zapoznania się z  zakładką Monitorowanie bezpieczeństwa – Wytyczne do raportów i sprawozdań.
Polecamy

do góry