Nawigacja

Bocznice mogą podlegać pod TSI – stanowisko prezesa UTK

21.03.2017

Dokumentem umożliwiającym użytkowanie typów urządzeń kolejowych oraz budowli na terenie infrastruktury prywatnej czy wyodrębnionej funkcjonalnie z systemu kolei może być zarówno świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu, ale również deklaracja WE zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności – informuje w swoim stanowisku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Harmonizacja techniczna, będąca jednym z głównych celów Komisji Europejskiej, pozwala na utworzenie konkurencyjnego i spójnego międzynarodowego systemu sieci kolejowej. Ogólne zasady interoperacyjności zrównują rolę obu typów dokumentów dopuszczających do eksploatacji budowle i urządzenia kolejowe, również na obszarze transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Wprawdzie do bocznic kolejowych nie ma obowiązku stosowania zasad TSI, ale przepisy krajowe nie wykluczają takiego postępowania. Dlatego zarządzający bocznicą kolejową mogą uzyskać certyfikat weryfikacji WE i wystawiać deklarację weryfikacji WE w celu wykazania spełnienia wymagań zasadniczych i interoperacyjności infrastruktury.

Dlatego za prawidłowe należy uznać wprowadzanie do eksploatacji typów budowli i typów urządzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego wyłącznie na podstawie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania dla składnika interoperacyjności.

Pełny tekst Stanowiska Prezesa UTK znajduje się na stronie  Stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.Polecamy

do góry