Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Uznawanie kwalifikacji zawodowych na stanowisku kolejowym

Jeśli chcesz zatrudnić osobę, która uzyskała kwalifikacje zawodowe do pracy na stanowisku kolejowym w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Kto może uzyskać?

Osoba, która uzyskała kwalifikacje zawodowe w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i ubiega się o pracę na stanowisku kolejowym.

Co należy zrobić?

Złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Formularz udostępniony jest na stronie internetowej UTK lub ośrodka wsparcia.

Co należy przygotować?

Wniosek zawierający informacje dotyczące:

 1. imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;
 2. obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;
 3. określenia zawodu regulowanego albo działalności regulowanej oraz formy i okresu jej wykonywania w państwie członkowskim;
 4. posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;
 5. ukończonego kształcenia regulowanego;
 6. wykazu dokumentów dołączanych do wniosku

wraz z następującymi dokumentami:

 1. potwierdzającym tożsamość;
 2. potwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa;
 3. dyplomami, świadectwami, certyfikatami, zaświadczeniami i innymi dokumentami potwierdzającymi wykształcenie;
 4. zawierającymi informacje o programie kształcenia w ukończonej szkole, jeżeli możliwe jest ich dołączenie;
 5. dyplomami, świadectwami, certyfikatami, zaświadczeniami i innymi dokumentami potwierdzającymi ukończenie kursów, szkoleń;
 6. zawierającymi informacje o programie ukończonych kursów, szkoleń, jeżeli możliwe jest ich dołączenie;
 7. świadectwami i innymi dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe, zawierające informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach;
 8. potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego, wydanymi przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy,
  w przypadku gdy w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.
 9. potwierdzającymi posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego, wydanymi przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, w przypadku gdy
  w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Gdzie należy złożyć?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

Ile zapłacisz?

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: opłata z tytułu postępowania dot. uznania kwalifikacji  ……… (imię i nazwisko)”.

Ile będziesz czekać?

Trzy miesiące od dnia przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji może być przedłużony o miesiąc.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej w zakresie niektórych zawodów regulowanych należących do działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i transport;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

 Polecamy

do góry