Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Wydawanie licencji maszynisty

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są licencja maszynisty i świadectwo maszynisty. Licencje maszynistów uzyskane przez osoby, które ukończyły 18 lat, do czasu ukończenia przez nich 20 lat, są ważne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do złożenia wniosku za pomocą Systemu Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM). Zastosowanie interaktywnego formularza sprawdzającego poprawność wprowadzanych danych ma na celu zmniejszenie liczby błędów we wniosku oraz przyspieszenie jego obsługi. System umożliwia zarejestrowanym wnioskodawcom i podmiotom działającym  w ich imieniu monitorowanie statusu wniosku przez internet. Jednocześnie SOLM ułatwia komunikację pracowników Urzędu z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w ich imieniu.

SOLM umożliwia wypełnienie wniosku i przesłanie go do UTK za pomocą elektronicznej platformy usług publicznych e-PUAP (bez konieczności przesyłania do UTK wersji papierowej wniosku i wymaganych załączników). Do korzystania z e-PUAP konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Więcej informacji można uzyskać w karcie usługi „Uzyskiwanie uprawnień do SOLM”.

Wnioskodawcom, którzy nie posiadają Profilu Zaufanego proponujemy złożenie wniosku w SOLM bez logowania z wykorzystaniem interaktywnego formularza. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać w polu 2.28 (Podpis wnioskodawcy). Wraz  z wnioskiem wydrukuje się oświadczenie o ochronie danych osobowych, które należy uzupełnić o datę, a następnie podpisać. Wniosek w formie papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać do Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów.

Przedsiębiorcom składającym wnioski w imieniu kandydatów zalecamy założenie stałego konta w SOLM. Więcej informacji można uzyskać w karcie usługi karcie usługi „Uzyskiwanie uprawnień do SOLM”.

KTO MOŻE UZYSKAĆ?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 • odbyła szkolenie na licencję maszynisty,
 • zdała egzamin na licencję maszynisty nie później niż w terminie 24 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia na licencję maszynisty,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego.

Z obowiązku odbycia szkolenia dla kandydatów na maszynistów ubiegających się  o uzyskanie licencji maszynisty zwolnieni są kandydaci, którzy:

 • posiadają dyplom zawodowy, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej, lub
 • ukończyli studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej.

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się  o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty.  Kandydat powinien otrzymać orzeczenie lekarskie na uzyskanie licencji maszynisty w jednym z podmiotów medycznych wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 16 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Szkolenie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi ośrodek szkolenia wpisany do rejestru ośrodków szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów..

Szczegółowy zakres podstawowej wiedzy zawodowej objętej egzaminem na licencję maszynisty określony jest w rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie egzaminów na licencję  i świadectwo maszynisty. Egzamin na licencję maszynisty przeprowadza się w terminie  i miejscu określonych w powiadomieniu przekazanym kandydatowi na maszynistę za pośrednictwem systemu teleinformatycznegomaszynista.gov.pl.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

Jeżeli ubiegasz się o licencję maszynisty powinieneś wypełnić interaktywny formularz SOLM na stronie UTK. Możesz też pobrać formularze ze strony internetowej UTK lub odebrać je w Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa).

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć za pomocą SOLM z wykorzystaniem e-PUAP. Jeżeli wypełniłeś wniosek w SOLM i nie składasz go przez e-PUAP, pamiętaj o jego wydrukowaniu wraz z oświadczeniem, opatrzeniu dokumentów datą i podpisem i przesłaniu wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa działającego  w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury kolejowej) albo ośrodka szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, w którym odbyłeś szkolenie maszynisty.

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • dowód wpłaty albo przelewu.

 SKŁADANIE WNIOSKU PRZEZ E-PUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą SOLM z wykorzystaniem e-PUAP przygotuj skan swojego zdjęcia i podpisu, które będą zamieszczone na spersonalizowanej karcie licencji maszynisty.  Po wypełnieniu wniosku w SOLM i zaznaczeniu odpowiednich pól w sekcji „Zgody i oświadczenia” należy podpisać elektronicznie dokument.

Po wypełnieniu wniosku, złożeniu oświadczeń (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól)  i załączeniu zeskanowanego zdjęcia i podpisu, SOLM umożliwia dokonanie opłaty. Jeżeli nie możesz dokonać płatności za pomocą platformy elektronicznej powiązanej z SOLM, dokonaj opłaty na poczcie lub w banku (numer rachunku i dane do przelewu znajdziesz w sekcji „Ile zapłacisz?”), a zeskanowany dowód przelewu (wpłaty) prześlij na adres poczty elektronicznej UTK (e-mail): utk@utk.gov.pl.

GDZIE NALEŻY WYSŁAĆ?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, Al. Jerozolimskie 211, 02-222 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej: po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca lub ośrodek szkolenia sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

ILE ZAPŁACISZ?

Wysokość opłaty za wydanie licencji maszynisty wynosi: 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o wydanie licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty albo przelewu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego

nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu wydania licencji maszynisty dla ......... (imię  i nazwisko)”.

 Jeśli w sprawie o wydanie licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu: dokumentu pełnomocnictwa; dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

 W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

 ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

 Postępowanie w sprawie wydania licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

 

PODSTAWA PRAWNAPolecamy

do góry