Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wydawanie licencji maszynisty

Dokumentami uprawniającymi maszynistę do prowadzenia pojazdu kolejowego są licencja maszynisty i świadectwo maszynisty.

Zachęcamy do złożenia wniosku za pomocą Systemu Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM). Zastosowanie interaktywnego formularza sprawdzającego poprawność wprowadzanych danych, ma na celu zmniejszenie liczby błędów we wniosku, a zatem przyspieszenie jego obsługi. System umożliwia zarejestrowanym wnioskodawcom i podmiotom działającym w ich imieniu monitorowanie statusu wniosku przez internet. Jednocześnie SOLM ułatwia komunikację pracowników Urzędu z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w ich imieniu.

SOLM umożliwia wypełnienie wniosku i przesłanie go do UTK za pomocą elektronicznej platformy usług publicznych e-PUAP (bez konieczności przesyłania do UTK wersji papierowej wniosku i wymaganych załączników). Więcej informacji można uzyskać w karcie usługi „Uzyskiwanie uprawnień do SOLM”.

Wnioskodawcom, którzy nie posiadają konta e-PUAP proponujemy złożenie wniosku w SOLM bez logowania z wykorzystaniem interaktywnego formularza. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać w polu 2.29 (Podpis wnioskodawcy). Wraz z wnioskiem wydrukują się dwa oświadczenia: o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i o ochronie danych osobowych, które należy uzupełnić o datę, a następnie podpisać. Wniosek w formie papierowej, wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy przesłać do UTK.

Przedsiębiorcom składającym wnioski w imieniu kandydatów zalecamy założenia stałego konta w SOLM. Więcej informacji można uzyskać w karcie usługi „Uzyskiwanie uprawnień do SOLM”.

Kto może uzyskać?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 20 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 • odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty lub posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym (dotyczy maszynistów z uprawnieniami).

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211 z późn. zm.). Prezes UTK prowadzi listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi podmiot wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który jest prowadzony przez Prezesa UTK.

Co należy zrobić?

Jeżeli ubiegasz się o licencję maszynisty powinieneś wypełnić interaktywny formularz SOLM na stronie UTK. Możesz też pobrać formularze ze strony internetowej UTK lub odebrać je w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK i wypełnić odręcznie.

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć za pomocą SOLM z wykorzystaniem e-PUAP Jeżeli wypełniłeś wniosek w SOLM i nie składasz go przez e-PUAP, pamiętaj o jego wydrukowaniu wraz z oświadczeniami, opatrzeniu dokumentów datą i podpisem i przesłaniu wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć osobiście lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury kolejowej) albo ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, w którym odbyłeś szkolenie/zdałeś egzamin maszynisty.

Co należy przygotować?

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego;
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji (lista przychodni lekarskich przeprowadzających badania);
 • świadectwo zdania egzaminu na licencję maszynisty (wydane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
 • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • dowód wpłaty albo przelewu.

Pamiętaj o tym, że orzeczenie lekarskie oraz świadectwo zdania egzaminu na licencję maszynisty powinieneś złożyć w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy obu dokumentów, lecz musisz je poświadczyć (odpłatnie) u notariusza. Może je też poświadczyć radca prawny albo adwokat, którego wyznaczyłeś na swojego pełnomocnika. Wymaga to jednak od Ciebie wniesienia dodatkowej opłaty, zgodnie z pkt. 7 oraz przedłożenia Twojego pełnomocnictwa dla radcy prawnego albo adwokata.

Jeśli nie korzystasz z SOLM to możesz tutaj pobrać formularze do wypełnienia. Tu zobaczysz prawidłowo wypełnione dokumenty (link do wypełnionych formularzy).

Składanie wniosku przez e-PUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą SOLM z wykorzystaniem e-PUAP przygotuj skany powyższych załączników, z wyłączeniem oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które po wypełnieniu wniosku w SOLM i zaznaczeniu odpowiednich pól, zostaną podpisane elektronicznie. Skany pozostałych załączników należy wczytać zgodnie z podpowiedziami (krokami, informacjami) zawartym w interaktywnym formularzu SOLM. Zachowaj oryginały zeskanowanych dokumentów, bowiem w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących skanów załączonych dokumentów, możesz być wezwany do okazania oryginałów w postaci papierowej. Po wypełnieniu wniosku, złożeniu oświadczeń (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól) i załączeniu zeskanowanych dokumentów, SOLM umożliwia dokonanie opłaty. Jeżeli nie możesz dokonać płatności za pomocą platformy elektronicznej powiązanej z SOLM, dokonaj opłaty na poczcie lub w banku, a zeskanowany dowód przelewu (wpłaty) prześlij na adres poczty elektronicznej UTK (e-mail): utk@utk.gov.pl.

Gdzie należy wysłać?

Wniosek o wydanie licencji wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać pocztą lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej: po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki. W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca lub ośrodek szkolenia i egzaminowania sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za wydanie licencji maszynisty wynosi: 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o wydanie licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania wpłaty albo przelewu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: opłata z tytułu wydania licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o wydanie licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego,zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie wydania licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 211, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2017 r., poz. 901);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2018 poz. 1044, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 13 z 19.01.2010, s. 1).

Powiązane informacjePolecamy

do góry