Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (9:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Wydanie wtórnika licencji maszynisty

Wtórnik licencji maszynisty wydaje się w przypadku utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność wydanej licencji maszynisty. Posiadacz licencji maszynisty jest obowiązany zawiadomić Prezesa UTK o utracie dokumentu lub jego zniszczeniu w stopniu powodującym nieczytelność, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Kto może uzyskać?

Posiadacz licencji maszynisty, którego licencja uległa zniszczeniu lub została utracona.

Co należy zrobić?

W przypadku gdy ubiegasz się o wydanie wtórnika licencji maszynisty powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury kolejowej).

Co należy przygotować?

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji (zaznacz pole 2.5 wniosku) (link do formularza);
 • oświadczenie o utracie licencji maszynisty – w przypadku jej kradzieży lub zaginięcia;
 • dotychczasową licencję maszynisty, jeśli została zniszczona w stopniu powodującym nieczytelność;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (link do formularza);
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
 • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • dwód wpłaty albo przelewu.

Gdzie należy złożyć?

Wniosek o wydanie wtórnika licencji maszynisty wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za wydanie wtórnika licencji maszynisty wynosi: 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o wydanie wtórnika licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu wydania licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o wydanie wtórnika licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie wydania wtórnika licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 211, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2017 r., poz. 901);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2018 poz. 1044, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 13 z 19.01.2010, s. 1).


Polecamy

do góry