Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (9:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Aktualizacja danych zawartych w licencji maszynisty

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zaktualizowania danych zawartych w licencji maszynisty.

Kto?

Posiadacz licencji maszynisty, której dane wymagają aktualizacji.

Co należy zrobić?

Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane zawarte w licencji maszynisty, powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem podmiotu działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury).

Co należy przygotować?

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji (zaznacz pole 2.3 wniosku) (link do formularza);
 • kserokopię dotychczasowej licencji maszynisty;
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę danych zawartych w licencji maszynisty;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (link do formularza);
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
 • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 • dowód wpłaty albo przelewu.

Gdzie należy wysłać?

Wniosek o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02–305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki.

W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za aktualizację danych zawatych w licencji wynosi 100 zł.

Opłatę należy wnieść przed złożeniem wniosku o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania przelewu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: „opłata z tytułu wydania licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o aktualizację danych zawartych w licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 710 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 211, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2017 r., poz. 901);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 13 z 19.01.2010, s. 1).


Polecamy

do góry