Nawigacja

 • Infolinia w sprawie licencji maszynisty (13:00-16:00): 22 749 14 70

Usługi dla maszynistów

logo login.gov.pl Zaloguj się i wypełnij wniosek o wydanie licencji maszynisty w aplikacji

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wydawanie licencji maszynisty

W okresie przejściowym do dnia 29 października 2018 r. obowiązują dwa rodzaje wymagań „stare” i „nowe” dotyczące posiadania dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów kolejowych:

 • „stare” wymagania: prawo kierowania pojazdem kolejowym i karta znajomości odcinka linii kolejowej (szlaku) 
 • „nowe” wymagania: licencja maszynisty i świadectwo maszynisty.

Po 29 października 2018 r. dokumentami uprawniającymi do prowadzenia pojazdu kolejowego będą wyłącznie licencja maszynisty i świadectwo maszynisty.

Kto może uzyskać?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 20 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 • odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty lub posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym (dotyczy maszynistów z uprawnieniami).

Wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie powinny spełniać osoby ubiegające się o licencję maszynisty albo zachowanie jej ważności, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. poz. 211 z późn. zm.). Prezes UTK prowadzi listę podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania, w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności.

Zakres wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem i egzaminem niezbędny dla uzyskania licencji maszynisty określa § 14 rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Program oraz czas trwania szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o licencję maszynisty określa załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie licencji maszynisty. Szkolenie i egzaminowanie osób ubiegających się o licencję maszynisty prowadzi podmiot wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, który jest prowadzony przez Prezesa UTK.

Co należy zrobić?

Niezależnie czy ubiegasz się o licencję maszynisty jako kandydat na maszynistę, czy już jesteś maszynistą, który posiada prawo kierowania pojazdem kolejowym, powinieneś wypełnić interaktywny formularz na stronie UTK.

Wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć za pomocą systemu teleinformatycznego z wykorzystanie elektronicznej platformy usług publicznych lub przesłać w formie papierowej do siedziby UTK.

Wniosek możesz złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa działającego w Twoim imieniu, np. pracodawcy (przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury kolejowej) albo ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, w którym odbyłeś szkolenie/zdałeś egzamin maszynisty.

Co należy przygotować?

Jeśli jesteś maszynistą, który posiada uprawnienia do kierowania pojazdem kolejowym, powinieneś przygotować:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty (zaznacz pole 2.2 wniosku) (link do formularza);
 • kserokopię prawa kierowania pojazdem kolejowym;
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (link do formularza);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ((link do formularza);
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
 • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

Jeśli jesteś kandydatem na maszynistę, a więc nie posiadasz jeszcze uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych, powinieneś przygotować:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty (zaznacz pole 2.2 wniosku) (link do formularza);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego;
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji (lista przychodni lekarskich przeprowadzających badania: link);
 • świadectwo zdania egzaminu na licencję maszynisty (wydane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania z listy: link);
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (link do formularza);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (link do formularza);
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu);
 • swoje aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

Pamiętaj o tym, że orzeczenie lekarskie oraz świadectwo zdania egzaminu na licencję maszynisty powinieneś złożyć w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy obu dokumentów, lecz musisz je poświadczyć (odpłatnie) u notariusza. Może je też poświadczyć radca prawny albo adwokat, którego wyznaczyłeś na swojego pełnomocnika. Wymaga to jednak od Ciebie wniesienia dodatkowej opłaty, zgodnie z pkt. 7 oraz przedłożenia Twojego pełnomocnictwa dla radcy prawnego albo adwokata.

Tu zobaczysz prawidłowo wypełnione dokumenty (link do wypełnionych formularzy)

Gdzie należy wysłać?

Wniosek o wydanie licencji wraz z wymaganymi załącznikami możesz wysłać drogą pocztową lub złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15, w siedzibie UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub w siedzibie jednego z Oddziałów Terenowych UTK.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej: po kliknięciu w link interesującej Cię jednostki. W przypadku, gdy wniosek złoży podmiot działający w Twoim imieniu np. pracodawca lub ośrodek szkolenia i egzaminowania sposób przekazania wniosku do UTK pozostaje taki sam.

Ile zapłacisz?

Wysokość opłaty za wydanie licencji maszynisty wynosi:

 • 100 zł – jeśli Twój wniosek został złożony przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK;
 • 200 zł – jeśli Twój wniosek został złożony w inny sposób niż ww.

Opłatę możesz wnieść przed złożeniem wniosku i dołączyć do wniosku potwierdzenie dokonania przelewu lub po odebraniu wydanego dokumentu.

Opłatę powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego nr 47 1010 1010 0055 0022 3100 0000 NBP O/O Warszawa.

W tytule przelewu wpisz: opłata z tytułu wydania licencji maszynisty dla ……… (imię i nazwisko)”.

Jeśli w sprawie o wydanie licencji maszynisty ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa w Centrali UTK wnieś opłatę na rachunek bankowy nr 95 10301508 0000 0005 5002 4055 Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka  17a, 02-021 Warszawa.

Jeżeli złożyłeś pełnomocnictwo w jednym z Oddziałów Terenowych UTK, to wnieś opłatę na rachunek bankowy organu podatkowego,zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Postępowanie w sprawie wydania licencji maszynisty powinno zakończyć się w ciągu 30 dni od wpływu Twojego wniosku do Urzędu Transportu Kolejowego.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2014 r. poz. 211, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (Dz. U. z 2015 r., poz. 1127);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. L 13 z 19.01.2010, s. 1).

Powiązane informacjePolecamy

do góry