Nawigacja

Udzielenie licencji przewoźnika kolejowego do 29 maja 2017 r.

Chcesz wykonywać przewozy kolejowe osób lub rzeczy albo świadczyć usługi trakcyjne? Potrzebujesz licencji przewoźnika kolejowego.

Kto może uzyskać licencję?

 • przedsiębiorca – osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, która posiada zdolność prawną wykonująca działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Kto nie ma obowiązku uzyskania licencji?

 • koleje wąskotorowe,
 • przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie bocznicy kolejowej,
 • przedsiębiorcy wykonujący przewozy w obrębie stacji kolejowej.

Co należy zrobić żeby Prezes UTK udzielił licencji przewoźnika kolejowego?

Należy złożyć do Prezesa UTK wniosek o udzielenie licencji przewoźnika kolejowego.

Wniosek musi być podpisany:

 • w przypadku spółki – przez osoby upoważnione w Krajowym Rejestrze Sądowym do reprezentowania spółki
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – przez osobę figurującą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek może być także podpisany przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być również podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy oraz załączone do wniosku. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia (poświadczenia za zgodność z oryginałem) dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Co należy dołączyć do wniosku?

 • dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego dobrej reputacji,
 • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego wiarygodności finansowej,
 • dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego kompetencji zawodowych,
 • dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego dysponowania taborem kolejowym,
 • dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego odpowiedzialności cywilnej.

Jakie wymagania musisz spełnić żeby uzyskać licencje?

 • dobrej reputacji,
 • wiarygodności finansowej,
 • kompetencji zawodowych,
 • dysponowania taborem kolejowym,
 • odpowiedzialności cywilnej.

Gdzie złożyć wniosek?

Możesz:

 • wysłać wniosek pocztą,
 • zanieść osobiście,
 • wysłać elektronicznie, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ile zapłacisz?

 • za licencję zapłacisz w złotówkach równowartość 1 750 euro, przeliczonych po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia licencji. Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu licencji zrób przelew na rachunek bankowy.
 • jeśli chcesz zapłacić w ratach, poinformuj o tym w składanym wniosku o udzielenie licencji. Kwotę 1750 euro możesz rozłożyć na dwie raty:
  • 50% opłaty zapłacisz po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu licencji i wysokości opłaty,
  • 50% opłaty zapłacisz w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia licencji. 
 • dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej, jeśli działasz przez pełnomocnika lub podpis na dokumentach składa prokurent. Zrób przelew na rachunek bankowy.
 • jeżeli dostaniesz decyzję odmawiającą udzielenia licencji, zapłacisz 10 zł. Zrób przelew na rachunek bankowy.

Ile będziesz czekał?

 • w ciągu miesiąca dostaniesz informację czy Twój wniosek jest kompletny lub należy go uzupełnić. W wyjątkowej sytuacji powiadomimy Cię o innym terminie (nie dłuższym niż dodatkowe 2 tygodnie) w jakim dostaniesz informację czy Twój wniosek jest kompletny lub należy go uzupełnić,
 • otrzymasz decyzję w ciągu 3 miesięcy po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji.

W jakich sytuacjach termin może się wydłużyć?

 • jeśli w Twoim wniosku będzie brakowało jakichś informacji lub dokumentów (wniosek będzie niekompletny), Prezes UTK poinformuje Cię o tym i wskaże Ci termin, do którego musisz uzupełnić wniosek. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w tym terminie, Prezes UTK pozostawi go bez rozpatrzenia. W takiej sytuacji jeśli chcesz uzyskać licencję, złóż nowy kompletny wniosek, 
 • jeśli Twój wniosek będzie zawierał błędnie sporządzone dokumenty, Prezes UTK poinformuje Cię o tym i wskaże Ci termin, do którego musisz poprawić wniosek. Jeśli nie poprawisz wniosku w tym terminie, Prezes UTK wyda Ci decyzję odmowną, to znaczy, że nie dostaniesz licencji przewoźnika kolejowego.

Jaką decyzję może wydać Prezes UTK?

Prezes UTK może udzielić licencji lub odmówić udzielenia licencji.

Jak długo ważna jest licencja?

Licencja przewoźnika kolejowego wydawana jest na czas nieokreślony, co oznacza że jest ważna bezterminowo.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1727, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz. U. UE L 29 z 5 lutego 2015 s. 3–10),
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego obszaru kolejowego (wersja przekształcona, Dz. U. UE L 343/32),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie licencji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych oraz wzorów licencji (Dz. U. z 2009 r., Nr 94, poz. 775),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2009 r. w sprawie opłaty za udzielenie licencji i licencji tymczasowej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu kolejowego (Dz. U. z 2009 r., Nr 196, poz. 1515),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1827),
 • Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579).


Polecamy

do góry