Nawigacja

Zmiana świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury kolejowej zwolnionego z obowiązku uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa

W jakich przypadkach?

Jeśli posiadasz ważne świadectwo bezpieczeństwa i w międzyczasie dokonałeś istotnych modyfikacji (np. opracowałeś nowe przepisy wewnętrzne, zacząłeś użytkować nowy typ budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych), powinieneś wystąpić do Prezesa UTK o jego zmianę.

Kto?

Zarządca infrastruktury, posiadający ważne świadectwo bezpieczeństwa, który dokonał istotnych zmian w prowadzonej działalności.

Co zrobić?

Jeśli dokonałeś zmian, o których mowa w pkt powyżej, złóż do Prezesa UTK wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa. Pamiętaj, by we wniosku podać numer decyzji wydającej świadectwo bezpieczeństwa, datę jej wydania oraz numer świadectwa bezpieczeństwa, który jako integralna część decyzji, ma zostać zmienione.

Co przygotować?

By złożyć skutecznie wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa, powinieneś:

 • wypełnić wniosek o zmianę świadectwa bezpieczeństwa dla zarządcy infrastruktury wraz z dołaczonym wykazem zmian, których wzór znajduje się tutaj
 • krótko uzasadnić wnioskowane zmiany;
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach budowli, typach urządzeń i typach pojazdów kolejowych, aktualny wykaz eksploatowanych typów pojazdów kolejowych, typów budowli i typów urządzeń, którego wzór znajduje się tutaj
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie o posiadaniu aktualnych świadectw sprawności technicznej dla eksploatowanych pojazdów kolejowych lub w przypadku nieposiadania i nieeksploatowania własnych pojazdów kolejowych, zamiennie oświadczenie o nieposiadaniu i nieeksploatowaniu własnego pojazdu kolejowego na terenie bocznicy kolejowej, których wzór znajduje się tutaj
 • złożyć, w przypadku zmian w eksploatowanych typach pojazdów kolejowych, oświadczenie potwierdzające, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego zatrudnia pracowników spełniających warunki określone w ustawie i wydanych na jej podstawie przepisach, którego wzór znajduje się tutaj . W przypadku eksploatacji własnych pojazdów kolejowych należy również złożyć oświadczenie, że na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych, którego wzór znajduje się tutaj.
 • złożyć, w przypadku opracowania nowych przepisów wewnętrznych, aktualny wykaz przepisów wewnętrznych, określających zasady i wymagania dotyczące bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania infrastruktury kolejowej, którego wzór znajduje się tutaj

Pamiętaj o tym, by złożone przez Ciebie dokumenty były właściwie podpisane, przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika, którego pełnomocnictwo zostanie złożone wraz z wnioskiem, lub przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie np. z Krajowym Rejestrem Sądowym. Oświadczenia powinny zawierać daty ich podpisania.

Gdzie?

Wniosek możesz złożyć osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Centrali UTK (Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa) lub jednego z Oddziałów Terenowych UTK. Możesz również wysłać wniosek drogą pocztową.

Dokładne dane teleadresowe Oddziałów Terenowych znajdziesz na dole strony internetowej po kliknięciu w interesującą Cię jednostkę.

Ile zapłacisz?

Przy składaniu wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa zapłać 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Powyższa kwota jest wymagana do tego, by rozpocząć badanie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa.

Jeśli jesteś wpisany do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów, a zarządzasz infrastrukturą w celu prowadzenia na niej przewozów okolicznościowych pociągami „Retro”, zapłać 300 zł (słownie: trzysta złotych)

W przypadku, gdy zarządzasz linią eksploatowaną w celach rekreacyjno-wypoczynkowych, w tym koleją wąskotorową, zapłać 300 zł (słownie: trzysta złotych).

Opłaty z tytułu zmiany świadectwa bezpieczeństwa powinieneś wnieść na konto Urzędu Transportu Kolejowego.

Jeśli w sprawie o zmianę świadectwa ustanowiłeś pełnomocnika, to powinieneś pamiętać o złożeniu:

 • dokumentu pełnomocnictwa;
 • dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku złożenia dokumentu pełnomocnictwa wnieś opłatę skarbową na rachunek bankowy organu podatkowego, zgodnie z właściwością miejscową.

Ile będziesz czekać?

Na rozpatrzenie wniosku o zmianę świadectwa bezpieczeństwa będziesz czekał około 4 miesięcy. Powinieneś jednakże pamiętać, że każda sprawa ma charakter indywidualny i faktyczny czas jej rozpatrzenia może wymagać dłuższego czasu niż wskazany powyżej.

Powiązane usługi

Wydanie świadectwa bezpieczeństwa;

Przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa;

Wygaśnięcie świadectwa bezpieczeństwa;

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie opłat pobieranych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., Nr 187, poz. 1330);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie w sprawie autoryzacji bezpieczeństwa i świadectw bezpieczeństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1320);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 
Polecamy

do góry